Főoldal » Archív » ÜZEMKIESÉS AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSBEN

A Köz­pon­ti Kéz­be­sí­té­si Rend­szert üze­mel­te­tő Nem­ze­ti Info­kom­mu­ni­ká­ci­ós Szol­gál­ta­tó Zrt. (NISZ) jel­zé­se alap­ján az elekt­ro­ni­kus kül­de­mé­nye­ket keze­lő infor­ma­ti­kai rend­sze­rük hibá­ja miatt 2018. ápri­lis 26. nap­ján 03:48 perc­től bizony­ta­lan idő­pon­tig az Ügyész­ség elekt­ro­ni­kus kül­de­mé­nye­ket nem tud fogad­ni, illet­ve az elekt­ro­ni­kus kéz­be­sí­tés sem lehetséges.
A hiba elhá­rí­tá­sá­ig a bead­vá­nyok kizá­ró­lag papír ala­pon vagy adat­hor­do­zón nyújt­ha­tók be az Ügyészségre.