Főoldal » Hírek » Vacsorakészítés közben súlyosan megégett egy 13 hónapos gyermek - Fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen az anya ellen, aki a gáz­tűz­he­lyen hagy­ta a forró olaj­jal tele pala­csin­ta­sü­tőt, ame­lyet a kis­gyer­mek hir­te­len magá­ra rántott.

2019. októ­ber 12-én, dél­után, az egyik Hajdú-Bihar megyei kis­te­le­pü­lé­sen lévő csa­lá­di ház kony­há­já­ban a vád­lott vacso­rát készí­tett. Ahhoz pala­csin­ta­sü­tő­ben már kisü­töt­te a húst, azon­ban a forró olaj­jal tele pala­csin­ta­sü­tőt a gáz­tűz­hely bal olda­li első égője fölé tette kihűl­ni. A vád­lott édes­any­ja is a kony­há­ban tar­tóz­ko­dott, azon­ban mind­ket­ten hát­tal áll­tak a gáztűzhelynek.

Ekkor hir­te­len besza­ladt a kony­há­ba a vád­lott 13 hóna­pos gyer­me­ke és a gáz­tűz­he­lyen hagyott pala­csin­ta­sü­tőt magá­ra rán­tot­ta, így az abban lévő forró olaj rábo­rult a fejé­re és a mellkasára.

A sérült gyer­me­ket a nagy­ma­ma azon­nal első­se­gély­ben része­sí­tet­te, míg a vád­lott rög­tön men­tőt hívott a gye­rek­hez. A sér­tett ezt köve­tő­en hosszú kór­há­zi keze­lés­ben része­sült, több műté­ten esett át. A cse­lek­mény kap­csán a kis­gyer­mek test­fe­lü­le­té­nek közel 30%-án kelet­kez­tek II., III. fokú égési sérü­lé­sek, ame­lyek élet­ve­szé­lye­sek vol­tak, illet­ve mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyógyultak.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Püs­pök­la­dá­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le. A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség az anya ellen élet­ve­szélyt okozó gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítéltje.

A kép illusztráció.