Főoldal » Archív » Vadászkutyákat bántalmazó elítéltekkel szemben nyújtott be keresetet az ügyészség

A Heves Megyei Főügyész­ség kere­set­tel élt annak érde­ké­ben, hogy a bíró­ság tilt­sa el az állat­tar­tás­tól azt a két fér­fit, akik koráb­ban súlyo­san bán­tal­maz­tak két magas fokon kikép­zett után­ke­re­ső kutyát.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség még 2017-ben emelt vádat azok­kal a szil­vás­vá­ra­di lako­sok­kal szem­ben, akik 2016. novem­ber 20-án a Sza­laj­ka úti bazár­so­ron botok­kal ver­tek meg két törzs­köny­ve­zett, faj­tisz­ta bajor hegyi vér­ebet, melyek ezalatt is kitar­tó­an áll­ták az álta­luk fel­haj­tott vadat.

A ködös őszi dél­utá­non egy hiva­tá­sos vadász kért segít­sé­get az álla­tok gaz­dá­já­tól, mivel a koráb­ban meg­lőtt szar­vas bevet­te magát a falu mel­let­ti erdő­be, így a meg­ta­lá­lá­sá­hoz az után­ke­re­sés­re kikép­zett vadász­ebek segít­sé­gé­re volt szük­ség. Azok fel is haj­tot­ták az álla­tot, mely egé­szen a Sza­laj­ka völgy bejá­ra­tá­nál épült bazár­so­rig mene­kült elő­lük, ahol össze­ro­gyott. Ezt lát­ták meg a vád­lot­tak, akik a köze­li bódék egyi­ké­ből a hely­szín­re futva fahu­sán­gok­kal kezd­ték ütle­gel­ni a mun­ka­ku­tyá­kat azért, hogy elker­ges­sék őket a szar­vas mel­lől.  A fér­fi­ak kitar­tó bán­tal­ma­zá­sa súlyos sérü­lé­se­ket és külö­nös szen­ve­dést oko­zott a két ebnek, de azok - kikép­zé­sük­nek meg­fe­le­lő­en - a vadá­szok meg­ér­ke­zé­sé­ig még­sem moz­dul­tak el a helyük­ről annak elle­né­re, hogy az ütle­gek súlya alatt több­ször a föld­re rogy­tak, miköz­ben össze­tört az egyi­kük hátá­ra erő­sí­tett  érté­kes GPS nyom­kö­ve­tő esz­köz is.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye miatt az addig kezes kutyák visel­ke­dé­se meg­vál­to­zott, mind­két eb bizal­mat­lan­ná vált az embe­rek­kel szem­ben, emel­lett tes­ti­leg is hosszú időre kiha­tó káro­so­dá­so­kat szen­ved­tek.

Az ügyé­szi vád alap­ján a bíró­ság idén ápri­lis­ban első fokon állat­kín­zás bűn­tet­te és  ron­gá­lás vét­sé­ge miatt sze­mé­lyen­ként 1 év 2 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­re ítél­te a ter­hel­te­ket, vala­mint köte­lez­te őket kár­té­rí­tés meg­fi­ze­té­sé­re is.

A bün­te­tő ügy­ben hozott íté­let­ben meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás alap­ján a  Heves Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága a napok­ban kere­se­tet nyúj­tott be a két vád­lot­tal - ezút­tal mint alpe­re­sek­kel - szem­ben annak érde­ké­ben, hogy a pol­gá­ri peres bíró­ság az állat­vé­del­mi tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­nek alkal­ma­zá­sá­val 3 év idő­tar­tam­ban tilt­sa el őket az állat­tar­tás­tól.