Főoldal » Archív » Vádat emelt a Somogy Megyei Főügyészség az iharosi emberölés ügyében - videóval

A Somogy Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 49 éves, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, iha­ro­si fér­fi­val szem­ben, aki egy kés­sel mell­ka­son szúr­ta ismerősét.

A vád­lott és a sér­tett 2018 feb­ru­ár­já­ban rövid ideig egy ház­ban lak­tak, ezalatt napi szin­ten jelen­tős mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tot­tak. Így volt ez akkor is, ami­kor az egyik dél­utá­non a két férfi össze­szó­lal­ko­zott, és köl­csö­nö­sen szi­dal­maz­ni kezd­ték egymást.

A szó­vál­tás dula­ko­dás­sá fajult, mely­nek során a vád­lott az egyik kezé­vel meg­ra­gad­ta a sér­tett nya­kát, míg a másik kezé­vel fel­vett egy több mint 15 cm pen­ge­hosszú­sá­gú, éles­re köszö­rült kony­ha­kést, és azzal a sér­tet­tet mell­ka­son szúr­ta. A sér­tett nem halt meg azon­nal, hanem az ágyra feküdt, míg a vád­lott ittas­sá­ga miatt ugyan­ab­ban a helyi­ség­ben egy másik ágyon elaludt, mire azon­ban az esti órák­ban fel­éb­redt, a sér­tett már nem élt.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, koráb­bi elíté­lé­sei miatt több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a vád­lott ne legyen fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsátható.

A rend­őr­ség által koráb­ban közölt videó és képek az aláb­bi lin­ken elérhető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-iharoson