Főoldal » Hírek » Vádat emelt a Somogy Megyei Főügyészség az újszülött csecsemőjét kitevő nővel szemben - fotókkal

A Somogy Megyei Főügyész­ség tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a har­min­cas éve­i­ben járó nővel szem­ben, aki nem kívánt ter­hes­ség­ből szü­le­tett cse­cse­mő­jét ellá­tat­la­nul kitet­te a hideg őszi időben.

A vád sze­rint az élet­vi­tel­sze­rű­en Auszt­ri­á­ban élő nő laza pár­kap­cso­la­tot tar­tott fenn egy idő­sebb fér­fi­val, aki­től 2021 tava­szán teher­be esett. A vád­lott igye­ke­zett nem tudo­mást venni a ter­hes­ség­ről, orvos­nál nem járt és sen­ki­nek sem emlí­tet­te azt.

A nő 2021 októ­be­ré­ben egye­dül tar­tóz­ko­dott párja házá­ban, ami­kor meg­in­dult a szü­lés, mely­nek során egy egész­sé­ges kis­lány­nak adott éle­tet. Az anya ezután meg­mos­dat­ta és két tex­tí­li­á­ba takar­ta a cse­cse­mőt, majd autó­val Fonyód­ra indult, ahol a dél­utá­ni órák­ban egy fél­re­e­ső helyen lévő busz­meg­ál­ló­ban kitet­te az újszülöttet.

A külső hőmér­sék­let ekkor 8,3 C fok volt, ille­tő­leg a vasár­nap dél­utá­ni idő­pont­ra tekin­tet­tel a busz­meg­ál­ló­ban és annak köze­lé­ben senki sem tar­tóz­ko­dott, ezért a nő alap­pal szá­mol­ha­tott azzal, hogy a baba halá­la a kihű­lés, vagy az ellá­tat­lan­ság miatt rövid időn belül bekö­vet­ke­zik. A pusz­ta vélet­len­nek volt köszön­he­tő, hogy végül a cse­cse­mőt kutyát sétál­ta­tó helyi lako­sok meg­ta­lál­ták, és érte­sí­tet­ték a mentőket.

Az újszü­lött­nek végül nem esett baja, míg a nőt az eset után néhány napon belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a somo­gyi rendőrök.

A Somogy Megyei Főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló nővel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­nak meg­szün­te­té­sé­re tett indítványt.

A fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a hely­szí­ni szem­le során.