Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség a Budapest Váci úti közlekedési baleset ügyében

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt azzal a 33 éves buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki tavaly már­ci­us­ban a fővá­ros XIII. kerü­le­té­ben ittas álla­pot­ban oko­zott köz­úti bal­ese­tet, amely­ben fron­tá­li­san ütkö­zött egy másik gép­ko­csi­val. 

A vád­irat sze­rint a 33 éves férfi 2015. már­ci­us 26-án reg­gel 5 óra körül a XIII. kerü­let, Váci úton - a Gyön­gyö­si utca irá­nyá­ból - ittas álla­pot­ban, biz­ton­sá­gi öv hasz­ná­la­ta nél­kül vezet­te a gép­ko­csi­ját kb. 60 km/h sebességgel.

A vád­lott a vád sze­rint ittas­sá­gá­ból ere­dő­en áttért a szem­köz­ti sávba, ahol sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dett két másik sze­mély­gép­ko­csi. A vád­lott ennek elle­né­re az álta­la til­tott módon igény­be vett for­gal­mi sáv­ban irány­vál­toz­ta­tás és las­sí­tás nél­kül köz­le­ke­dett tovább, így az ebből adódó köz­vet­len veszély­hely­ze­tet és ütkö­zést a két szem­ből érke­ző jár­mű­ve­ze­tő csak hir­te­len jobb­ra kor­mány­zás­sal tudta elhárítani.

Ezt köve­tő­en a vád­lott tovább­ra is for­ga­lom­mal szem­ben haladt tovább a Váci úton a Paduc utcai keresz­te­ző­dés felé. A for­gal­mi sáv­ban szem­ből újabb két, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő jármű érke­zett. Egy teher­gép­ko­csi­val a sér­tett, illet­ve előt­te egy kis­te­her­gép­ko­csi. Az újabb köz­vet­len veszély­hely­zet­ben az ütkö­zést a kis­te­her­gép­ko­csi veze­tő­je még oldal­ra kor­mány­zás­sal el tudta hárí­ta­ni, azon­ban a mögöt­te érke­ző sér­tett az oldal­ra kor­mány­zás és féke­zés elle­né­re már nem tudta elke­rül­ni az ütkö­zést, és ennek követ­kez­té­ben a vád­lott által veze­tett autó­val fron­tá­li­san ütközött.

A bal­eset­ben a sér­tett nyakcsigolya-, borda-, lapoc­ka, vala­mint láb­tö­rést és egyéb súlyos sérü­lést szenvedett.

A vád­lott - aki a bal­eset­ben szin­tén súlyo­san meg­sé­rült - ezután kiszállt az autó­ból, azon­ban a sér­tett­hez nem ment oda, a súlyos sérü­lé­se­i­ről nem győ­ző­dött meg, illet­ve nem hívott szá­má­ra men­tőt, ehe­lyett a jár­mű­vét hát­ra­hagy­va, segít­ség­nyúj­tás nél­kül gya­log elhagy­ta a hely­színt. Ezt köve­tő­en a férfi még a bal­eset nap­ján dél­előtt 10 óra körül saját maga jelent­ke­zett a rend­őr­sé­gen, ekkor azon­ban a ható­sá­gok elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján már keresték.

A kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fit súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lott sza­bad­lá­bon védekezik.