Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség a Váci úti lövöldözés ügyében

A sér­tett és tár­sa­sá­ga sze­re­tett volna bemen­ni egy bel­vá­ro­si szó­ra­ko­zó­hely­re, a biz­ton­sá­gi őrök azon­ban nem enged­ték be őket, majd szó­vál­tást köve­tő­en gáz-risztófegyverrel, vala­mint vas­csö­vek­kel támad­tak rájuk. Az ügyész­ség az ügy­ben négy biz­ton­sá­gi őrrel szem­ben emelt vádat.

A vád­irat sze­rint 2015. júli­us 12-én egy XIII. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen a sér­tet­tek egy isme­rő­se bulit szer­ve­zett, és közöl­te a biz­ton­sá­gi őrök­kel, hogy koráb­bi konf­lik­tu­suk miatt egy álta­la konk­ré­tan meg­ne­ve­zett fér­fit - az egyik későb­bi sér­tet­tet -, illet­ve annak tár­sa­sá­gát nem enged­he­tik be.

A dél­utá­ni órák­ban a sér­tett bará­ti tár­sa­sá­gá­val együtt meg­je­lent a fenti szó­ra­ko­zó­hely­nél, és jelez­ték a biz­ton­sá­gi őrök­nek, hogy sze­ret­né­nek bemen­ni. Miu­tán a biz­ton­sá­gi őrök közöl­ték velük, hogy a szó­ra­ko­zó­hely­re nem mehet­nek be, szó­vál­tás ala­kult ki a felek között, végül a sér­tett és tár­sa­sá­ga tudo­má­sul vette a közöl­te­ket, meg­for­dul­tak és elin­dul­tak a gép­ko­csi­juk felé.

Ekkor az egyik vád­lott biz­ton­sá­gi őr a vád sze­rint a nála lévő gáz-riasztófegyverrel több lövést adott le a sér­tet­ti tár­sa­ság irá­nyá­ba, amely­ből két löve­dék elta­lál­ta a sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben a föld­re esett. Ezt lát­ván, két másik biz­ton­sá­gi őr egy közel­ben par­ko­ló autó cso­mag­tar­já­ból magá­hoz vett két vas­csö­vet, amellyel több­ször meg­ütöt­tek egy a sér­tett tár­sa­sá­gá­hoz tar­tó­zó, és a sér­tett segít­sé­gé­re siető másik fér­fit. Negye­dik tár­suk mind­vé­gig han­go­san buz­dí­tot­ta őket a bántalmazásra.

A sér­tet­tek ezután siet­ve beül­tek az autó­juk­ba és elhagy­ták a helyszínt.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a biz­ton­sá­gi fel­ada­tok­kal meg­bí­zott négy fér­fi­val szem­ben cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.