Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség egy budapesti sorozat-nyaklánckitépő ügyében - VIDEÓVAL

A 29 éves férfi öt nap lefor­gá­sa alatt a vád sze­rint össze­sen hét nőt táma­dott meg, és vette el az érté­ke­i­ket erő­szak­kal a fővá­ros XIII. kerü­le­té­ben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott Buda­pes­ten, a XIII. kerü­let­ben az utcán, metró alul­já­ró­nál, vagy vil­la­mos meg­ál­ló­ban figyel­te ki a sér­tet­te­ket, akik­től ezután erő­szak­kal érté­ke­ket tulaj­do­ní­tott el.

A férfi mind­egyik eset­ben a meg­tá­ma­dott nők arany nyak­lán­cát vagy fül­be­va­ló­ját akar­ta meg­sze­rez­ni, ennek érde­ké­ben oda­lé­pett hoz­zá­juk, majd hir­te­len moz­du­lat­tal kitép­te a nők nya­ká­ból, illet­ve fülé­ből az éksze­re­ket. Olyan is elő­for­dult, hogy egy meg­ál­ló­ban vára­ko­zó vil­la­mos nyi­tott abla­kán keresz­tül benyúl­va tépte ki egy nő nya­ká­ból az arany nyak­lán­cát.

Két eset­ben a sze­mély elle­ni erő­szak hatá­sá­ra a sér­tet­tek meg is sérül­tek, a kité­pett fül­be­va­lók miatt a fülük vérez­ni kez­dett.

A vád­lott a fenti mód­szer­rel 2016. május 23. és 2016. május 27. napja között össze­sen hét nőt táma­dott meg. A tőlük eltu­laj­do­ní­tott éksze­rek érté­ke össze­sen csak­nem 400.000 forint. Volt több olyan eset, ami­kor a táma­dó nem tudta meg­sze­rez­ni a sér­tet­tek érté­ke­it; ezen kísér­le­ti szak­ban maradt bűn­cse­lek­mé­nyek­kel továb­bi több mint 400.000 forint volt a veszé­lyez­te­tett érték.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben rab­lás és lopás bűn­tet­te, illet­ve azok kísér­le­te miatt emelt vádat, amely bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a sza­bad­ság­vesz­tés felső hatá­ra a több­szö­rös vissza­eső elkö­ve­tő ese­tén - a bűn­hal­ma­zat­ra is tekin­tet­tel - a 12 évet is elér­he­ti.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek elér­he­tő­sé­ge:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-nyaklanckitepot-videoval