Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség egy ferencvárosi szórakozóhelyen késelő fiatalkorúak ügyében

 

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a négy fia­tal­ko­rú­val szem­ben, akik a vád sze­rint tavaly decem­ber­ben egy fővá­ro­si szó­ra­ko­zó­he­lyen kés­sel kira­bol­tak egy kis­ko­rú fiút. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők egyi­ke ismer­te a sér­tett fiút. 2015. decem­ber 27-én haj­nal­ban, egy IX. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen a sér­tett­nek ez az isme­rő­se - a vád­lot­tak egyi­ke - oda­ment a 17 éves fiú­hoz és pénzt kért tőle, a sér­tett azon­ban közöl­te, hogy nincs pénze. Ekkor a fiú pénz helyett a sér­tett tele­fon­ját kérte, amit viszont az visszautasított.

Ekkor oda­lé­pett hoz­zá­juk a másik három vád­lott is, és a tele­fon meg­szer­zé­se érde­ké­ben a mel­lék­he­lyi­ség­be tusz­kol­ták a 17 éves sér­tet­tet, majd ezután az egyi­kük mind­vé­gig a mel­lék­he­lyi­ség ajta­já­ban figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta tár­sai cselekményét.

A sér­tett a fenye­ge­tés elle­né­re sem adta át a tele­fon­ját, ezért a 17 éves első­ren­dű vád­lott elő­vett egy kést, amellyel két­szer is a sér­tett felé szúrt és meg is sebe­sí­tet­te őt a comb­ján, majd mell­ka­son ütöt­te és lerán­tot­ta a föld­re. Ezután a másik két - 16 éves és 17 éves - tár­sá­val együtt tovább bán­tal­maz­ta a fiút, ennek során ököl­lel ütle­gel­ték a föl­dön fekvő sér­tet­tet, majd elvet­ték a mobiltelefonját.

A vád­lot­tak jelen­leg is házi őri­zet­ben van­nak, illet­ve egyi­kük lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom hatá­lya alatt áll. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mény miatt a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők­kel szem­ben kiszab­ha­tó sza­bad­ság­vesz­tés leg­hosszabb tar­ta­ma öt év.