Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség gyermekpornográf felvételek tartása miatt

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat egy letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki 18 év alat­ti sze­mé­lyek­ről készült por­nog­ráf tar­tal­mú fény­ké­pe­ket és vide­ó­fil­me­ket töl­tött le rend­sze­re­sen az internetről.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lott 2017. május 28-a és 2018. júli­us 11-e között rend­sze­re­sen töl­tött le az inter­net­ről 18. élet­évü­ket be nem töl­tött sze­mé­lye­ket ábrá­zo­ló olyan fény­kép­fel­vé­te­le­ket és vide­ó­fel­vé­te­le­ket, ame­lyek por­nog­ráf tar­tal­mú­ak. A fény­ké­pe­ket, melyek száma meg­ha­lad­ta a 9.000 dara­bot, vala­mint a több mint 100 darab vide­ó­fil­met a vád­lott esz­ter­go­mi ott­ho­ná­ban, mobil­te­le­fon­ja­in tárolta.

Ezen túl­me­nő­en a vád­lott 2018. május 20. nap­ján Esz­ter­gom­ban egy alka­lom­mal saját maga is készí­tett a mobil­te­le­fon­já­val 4 db por­nog­ráf fel­vé­telt egy 12 év alat­ti sér­tett­ről a sér­tett ruhá­ja alól. A vád­lott ekkor egy ala­pít­vány­nál dol­go­zott kar­ban­tar­tó­ként, vala­mint gép­ko­csi veze­tő­ként, és mun­ká­já­nak ellá­tá­sa során ismer­te meg a sér­tet­tet. A vád­lott eze­ket a fény­kép­fel­vé­te­le­ket is mobil­te­le­fon­ján tárolta.

A vád­lott koráb­ban erő­sza­kos közö­sü­lés bűn­tet­te, sze­mé­rem elle­ni erő­szak bűn­tet­te és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt már fele­lős­ség­re vonás­ra került, vele szem­ben a bíró­ság 6 év fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki, mely bün­te­tés­ből 2017. május 27. nap­ján fel­té­te­les ked­vez­ménnyel sza­ba­dult, a ked­vez­mény 2018. novem­ber 26. nap­ján telt volna le, a ter­helt a vád­be­li cse­lek­ményt ezalatt az idő alatt követ­te el.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tart­sa fenn a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, vala­mint a vád­lot­tal szem­ben a 6 év körü­li közép­mér­té­ket jelen­tős mér­ték­ben meg­ha­la­dó bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és azok­nak a szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zök­nek, mobil tele­fo­nok­nak az elkob­zá­sá­ról ren­del­kez­zen, melyek­ről a vád­lott a por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket letöl­töt­te, majd tárol­ta. Ezen túl­me­nő­en az ügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság a vád­lott koráb­bi bün­te­tő ügyé­ből enge­dett fel­té­te­les sza­bad­sá­got szün­tes­se meg.