Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Vádat emeltek a ráckevei tömegverekedés ügyében- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség húsz ember ellen emelt vádat, akik részt vet­tek tavaly Rác­ke­vén egy tömeg­ve­re­ke­dés­ben, amely­nek során töb­ben súlyo­san megsérültek.

A vád sze­rint a két rác­ke­vei nagy­csa­lád­hoz köt­he­tő sze­mély között konf­lik­tus ala­kult ki. Ennek oka az volt, hogy az egyik csa­lád tag­já­nak a másik csa­lád egyik tagja 2019. augusz­tus 23-án olyan tudat­mó­do­sí­tó szert adott, amely­től az rosszul lett. Emi­att tett­le­ges és ver­bá­lis össze­tű­zés is tör­tént a csa­lá­dok között az ese­tet követően.

2019. augusz­tus 29-én a koráb­ban vásá­rolt szer­től rosszul lett férfi csa­lád­já­nak több mint tíz tagja jelent meg a másik csa­lád­hoz tar­to­zó sze­mé­lyek lakó­he­lyé­nek hátsó szom­széd­já­ban. Az egyre bővü­lő cso­port beki­a­bá­lá­sok­kal és dobá­ló­zás­sal her­ge­lés­be kez­dett, majd a másik fél ingat­lan­já­nak bejá­ra­tá­hoz vonult, köz­ben egyi­kük egy kis­te­her­au­tó­val – amely­nek pla­tó­ján több fegy­ver­nek hasz­nál­ha­tó tárgy volt – lezár­ta az utca bejá­ra­tát is a cso­port mögött. Ezután a pla­tó­ról fel­fegy­ver­kez­ve, vas­csö­vek­kel, kar­dok­kal, kések­kel, kapák­kal, lapá­tok­kal, vas­vil­lá­val és gumi­lö­ve­dé­kes fegy­ver­rel érke­zett a cso­port az ingat­lan bejáratához.

Erről érte­sül­ve a fenye­ge­tett csa­lád kör­nyé­ken lakó tag­jai is fel­fegy­ver­kez­tek és majd­nem húsz fős cso­port­ba verőd­ve a hely­szín­re siet­tek. Az utcán össze­ta­lál­koz­va a két cso­port egy­más­nak feszült és tömeg­ve­re­ke­dés ala­kult ki, amely­nek során válo­ga­tás nél­kül mind­két oldal hasz­nál­ta a keze ügyé­be kerü­lő, fegy­ver­ként hasz­nál­ha­tó tárgyakat.

A vere­ke­dés­nek az vetett véget, hogy mind­két olda­lon a beve­tett esz­kö­zök hatá­sá­ra több súlyos illet­ve élet­ve­szé­lyes sérü­lés is kelet­ke­zett, ame­lyek közül volt olyan is, amely halál­hoz vezet­he­tett volna.

Az ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség húsz sze­mély ellen emelt vádat, több­sé­gü­ket súlyos élet elle­ni bűn­cse­lek­ménnyel – így ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, élet­ve­szélyt okozó- illet­ve súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel – továb­bá több­szö­rö­sen minő­sí­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel illet­ve kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­vel vádolva.

Az eset kap­csán készí­tett rend­őr­sé­gi video az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: