Főoldal » Archív » Vádat emeltek az Inárcsnál elfogott román embercsempészek ügyében- A Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két román állam­pol­gár­sá­gú férfi ellen, akik hét szír állam­pol­gárt pró­bál­tak Auszt­ri­á­ba csempészni.

 A szír állam­pol­gá­rok Romá­nia irá­nyá­ból ille­gá­li­san lép­ték át a magyar határt, majd 2020. már­ci­us 10-én Makó tér­sé­gé­ben – elő­ze­tes meg­be­szé­lés­nek meg­fe­le­lő­en – őket a román állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tak két autó­ba ültették.

Az elkö­ve­tők a szí­re­ket pén­zért Buda­pest­re kíván­ták szál­lí­ta­ni azért, hogy onnan – magyar állam­ha­tárt nyu­gat felé ille­gá­li­san átlép­ve – később tovább­szál­lít­sák őket Bécsbe.

Útban Buda­pest felé, az M5 autó­pá­lyán, Inárcs tér­sé­gé­ben a romá­nok által veze­tett két gép­ko­csit meg­ál­lí­tot­ták a rend­őrök, így a cse­lek­mény­re fény derült.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tők ellen, akik letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a bíró­sá­gi eljárást.