Főoldal » Hírek » Vádemelés a 2 milliárd forint vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, valamint vesztegetés miatt - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség hűt­len keze­lés bűn­tet­té­vel vádol egy vál­lal­ko­zót és öt mun­ka­tár­sát, akik 2 mil­li­árd forint­tal káro­sí­tot­ták meg a vál­lal­ko­zó saját cégét, miköz­ben több mint 700 mil­lió forint vesz­te­ge­té­si pénzt is kapott a vezető.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vál­lal­ko­zó egy cég­cso­por­tot vezet, mely­nek egyik vál­la­la­ta a növény­ter­mesz­tés­ben nagy mennyi­ség­ben hasz­nált ter­mé­ket gyárt, egy másik cége pedig ezek érté­ke­sí­té­sé­vel fog­lal­ko­zik. Négy társa a beosz­tott­ja volt a gyár­tó­üzem­ben, míg az ötö­dik társa vezet­te a keres­ke­dés­sel fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got. A ter­me­lés során rend­sze­re­sen kelet­ke­zett olyan áru, amely­nek minő­sé­ge nem felelt meg az adott ter­mék­re vonat­ko­zó saját gyár­tói elő­írá­sok­nak, de a növény­ter­mesz­tés­ben még ren­del­te­tés­sze­rű­en fel­hasz­nál­ha­tó volt. A vál­lal­ko­zó uta­sí­tá­sá­ra az ilyen ter­mé­ke­ket a többi vád­lott bevo­ná­sá­val leér­té­kel­ték a gyár­ban, azon­ban az érték­csök­kent­nek nyil­vá­ní­tott ter­mé­kek érté­két a tény­le­ges­nél jóval ala­cso­nyabb összeg­ben hatá­roz­ták meg, az önkölt­sé­gi ár alatt. Az irre­á­li­san leér­té­kelt ter­mé­ket a vál­lal­ko­zó által kije­lölt cégek vehet­ték meg, majd ezt köve­tő­en azt több­sé­gé­ben úgy érté­ke­sí­tet­ték a vég­fel­hasz­ná­lók­nak, mint­ha nem minő­ség­hi­bás ter­mék­ről lenne szó, tehát jóval maga­sabb áron a beszer­zé­si árhoz képest.

2011-2016. évek­ben a vál­lal­ko­zó meg­ál­la­po­dott a leér­té­kelt ter­mé­ket olcsón meg­ve­vő keres­ke­dő cég veze­tő­jé­vel, hogy az vissza­oszt neki a cégé­hez került, majd maga­sabb áron tovább­ér­té­ke­sí­tett ter­mék árá­ból ton­nán­ként leg­alább 15 ezer forin­tot kész­pénz­ben. Ezt az össze­get úgy tudta elő­te­rem­te­ni, hogy a vég­fel­hasz­ná­lók­tól a kiszám­lá­zott össze­gen felül is pénzt vett át. Össze­sen 764 mil­lió forin­tot adott át a keres­ke­dő így az I. rendű vád­lott­nak, illet­ve egy alka­lom­mal a vád­lott azt kérte, hogy vásá­rol­jon szá­má­ra a saját nevé­ben egy 25 mil­lió forint érté­kű kar­órát, amit a nyo­mo­zás során le is fog­lalt a rendőrség.

A vál­lal­ko­zó a cég­cso­port­já­hoz tar­to­zó két cég­nek is adott el nagy mennyi­ség­ben a leér­té­kelt ter­mék­ből, melyet azok érté­ke­sí­tet­ték a vég­fel­hasz­ná­ló mező­gaz­da­sá­gi ter­me­lők­nek úgy, mint meg­fe­le­lő minő­sé­gű ter­mé­ket, tehát magas áron, nagy haszonnal.

A főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés és önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel, továb­bá hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja a vál­lal­ko­zót, a tár­sa­it pedig hűt­len keze­lés­sel, illet­ve hamis magán­ok­irat felhasználásával.

Az I. rendű vád­lott vál­lal­ko­zó­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás, pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség, vala­mint vagyon­el­kob­zást a vesz­te­ge­té­si pénz­re és a karórára.

Szin­tén vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott az ügyész­ség az I. rendű vád­lott cég­cso­port­já­hoz tar­to­zó két gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal szem­ben is, melyek gaz­da­god­tak a bűn­cse­lek­mény révén a leér­té­kelt ter­mék magas áron való eladá­sá­val. A vagyon­el­kob­zás biz­to­sí­tá­sá­ra a nyo­mo­zá­si bíró zár alá vett az eljá­rás során több, nagy érté­kű ingat­lant, melyek a meg­fe­le­lő fede­ze­tet jelen­te­nek erre a célra.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken foly­ta­tó­dik, ahol hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt az I. rendű vád­lott ellen már folyik eljá­rás, ezért az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság egye­sít­se az ügye­ket és egy eljá­rás­ban bírál­ja el.