Főoldal » Hírek » Vádemelés a 8-as főúton elfogott embercsempészek ellen – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek súlyo­sab­ban minő­sü­lő ese­té­vel vádol­ja az Ajkai Járá­si Ügyész­ség azt a három szír állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, akik 2020. júni­us ele­jén négy, a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő sze­mélyt akar­tak úti okmá­nyok nél­kül Bécs­be juttatni. 

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a négy ille­gá­lis határ­át­lé­pő még 2020. május köze­pén, a szer­bi­ai Zom­bor­ban álla­po­dott meg egy fér­fi­val, hogy az 3500 euró­ért meg­szer­ve­zi átju­tá­su­kat a magyar-osztrák hatá­ron. Ezek után a férfi 2020. júni­us 3-án egy mobil­te­le­fo­nos alkal­ma­zá­son keresz­tül jelez­te indu­lá­suk helyét, ahon­nan az éjsza­kai órák­ban, csó­na­kon kel­tek át Magyar­or­szág területére.

Rövid­del 2020. júni­us 3-a előtt az ügy 27 éves vád­lott­ja Auszt­ri­á­ban, szin­tén mobil­te­le­fo­nos alkal­ma­zá­son keresz­tül kötött meg­ál­la­po­dást, hogy fejen­ként 1000 euró­ért átvi­szi a határ­sér­tő­ket a magyar-osztrák hatá­ron, továb­bá költ­sé­gei fede­zé­sé­re 1000 eurót kapott. A férfi ezek után fel­vet­te a kap­cso­la­tot 26 éves vádlott-társával, aki 500 euró­ért elfo­gad­ta, hogy köz­re­mű­kö­dik a szír állam­pol­gá­rok ille­gá­lis szál­lí­tá­sá­ban. A két vád­lott végül egy har­ma­dik tár­suk­kal kiegé­szül­ve még aznap Magyar­or­szág­ra uta­zott, itt sze­mély­gép­ko­csit bérel­tek, majd más­nap este a két jár­mű­vel Sze­ged­re utaz­tak, és a város kül­te­rü­le­tén a magyar rend­szá­mú autó­ba a négy ille­gá­lis határ­át­lé­pőt fel­vet­ték, hogy őket a mene­kült­ügyi eljá­rást meg­ke­rül­ve Magyar­or­szág­ról Bécs­be szállítsák.

Az egyik gya­nú­sí­tott a mig­rán­so­kat szál­lí­tó gép­ko­csi­val mind­vé­gig elöl haladt, míg tár­sai az oszt­rák rend­szá­mú autó­val követ­ték, és az útvo­nal egyez­te­té­se, tár­suk segí­té­se érde­ké­ben tele­fo­non tar­tot­ták a kap­cso­la­tot. A jár­mű­vek júni­us 5-én haj­nal­ban a 8-as főút Ajka és Deve­cser közöt­ti sza­ka­szán halad­tak Bécs irá­nyá­ba, ami­kor az Ajkai Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei meg­ál­lí­tot­ták őket.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, a Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­suk­ra, vala­mint a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált gép­ko­csi elkob­zá­sá­ra tett indít­ványt az ügy­ben ítél­ke­ző Ajkai Járásbíróságnak.

A rend­őr­ség által kiadott – fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó – köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/embercsempeszek-es-illegalis-migransok-rendorkezen

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-harom-embercsempesz#1