Főoldal » Hírek » Vádemelés a balesetet okozó embercsempész ellen - videóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség az ellen a férfi ellen, aki a rend­őrök előli mene­kü­lé­se köz­ben, mig­rán­sok­kal az autó­já­ban egy álló jár­mű­sze­rel­vény­nek ütkö­zött.

A vád­irat sze­rint a 28 éves férfi 2020. októ­ber 1-jén dél­után Veszp­rém kül­te­rü­le­tén, egy bevá­sár­ló­köz­pont köze­lé­ben köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­val, mely­ben rajta kívül öt szír állam­pol­gár uta­zott. A fér­fit a Veszp­ré­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai iga­zol­tat­ni akar­ták, ezért három rend­őr­au­tó meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zés­sel haladt utána.

A sofőr az egy­ér­tel­mű rend­őri jel­zés elle­né­re nem állt meg, hanem mene­kül­ni kez­dett. A rend­őr­au­tók követ­ték, majd egyi­kük egy kör­for­ga­lom után mellé haj­tott a bal olda­li sávba, hogy meg­ál­lás­ra kész­tes­se. Eköz­ben az út jobb olda­lán, az út szé­lé­re húzód­va egy von­ta­tó­ból és pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény vára­ko­zott, amely mögött a sofőr még meg tudott volna állni, ám ehe­lyett balra húzó­dott, hogy kike­rül­je az aka­dályt, de eköz­ben neki­üt­kö­zött a mel­let­te hala­dó rend­őr­au­tó­nak, majd az álló jár­mű­sze­rel­vény­be rohant.

A bal­eset­ben két mig­ráns súlyo­sab­ban, egyi­kük élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült, hatan, köz­tük két rend­őr és a sofőr, pedig könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A sofőr ellen ember­csem­pé­szés miatt külön bün­te­tő­el­já­rás indult, míg a köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és a jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak.

A fedél­ze­ti kame­ra­fel­vé­te­len az üldö­zés lát­ha­tó:

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/1433293053744494