Főoldal » Hírek » Vádemelés a bordélyházat üzemeltető férfi és beosztottjai ellen - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Bor­dély­ház fenn­tar­tá­sá­val elkö­ve­tett pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy bala­ton­fü­re­di szó­ra­ko­zó­hely veze­tő­je és tizen­hét alkal­ma­zott­ja, vala­mint a férfi volt üzlet­tár­sa ellen, tizen­négy vád­lott­nak pedig kerí­tés bűn­tet­te miatt is felel­nie kell a bíró­ság előtt. 

A vád­irat sze­rint a 41 éves pécsi férfi 2012 szep­tem­be­re és 2019 máju­sa között bor­dély­ház­ként üze­mel­te­tett egy bala­ton­fü­re­di klu­bot. A hiva­ta­lo­san tán­cos­lány­ként dol­go­zó alkal­ma­zot­tak az ital­la­pon több­fé­le, „masszázs­ként” meg­je­lölt szol­gál­ta­tást nyúj­tot­tak, azon­ban ezek a meg­ne­ve­zé­sek a való­ság­ban külön­fé­le sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat jelen­tet­tek. Miu­tán a veze­tő uta­sí­tá­sá­ra a bár­ban tilos volt direkt módon szex­ről beszél­ni, a férfi az e cél­ból tar­tott rend­sze­res gyű­lé­se­ken kita­ní­tot­ta az alkal­ma­zott­ja­it, hogy a meg­fe­le­lő sza­vak­kal, gesz­tu­sok­kal, hang­hor­do­zás­sal miként utal­ja­nak a szó­ra­ko­zó­he­lyen zajló valós tevékenységre.

A ven­dé­gek a lányok szol­gál­ta­tá­sa­i­ért a pul­tos­nál fizet­tek, aki ezután átad­ta nekik a szoba kul­csát. Az elszá­mo­lás­ra napon­ta, a műszak végén, a pul­tos által veze­tett nyom­tat­vány alap­ján került sor, amely tar­tal­maz­ta a pros­ti­tu­ál­tak neve­it, és az álta­luk nyúj­tott szol­gál­ta­tá­so­kért fize­tett össze­ge­ket, mely­nek  a lányok a felét kap­ták meg. A bár és a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sok bevé­te­lé­nek 50 szá­za­lé­ka a 41 éves fér­fi­hoz került, aki a bor­dély­ház működ­te­té­se révén így több mint 115 mil­lió forint­tal gazdagodott.

A férfi a szol­gál­ta­tá­sok körét ezen túl azzal bőví­tet­te, hogy az ital­la­pon sze­rep­lő masszá­zso­kat nem­csak a bár­ban, hanem a meg­ren­de­lő által kívánt helyen is igény­be lehe­tett venni. Ezek­ben az ese­tek­ben a meg­ren­de­lés­ről a pul­to­sok egyez­tet­tek a ven­dég által kért lánnyal, akit a szó­ra­ko­zó­hely veze­tő­jé­nek egyik alkal­ma­zott­ja vitt a meg­fe­le­lő hely­re, majd szál­lí­tott vissza a bárba.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a szó­ra­ko­zó­hely veze­tő­jé­vel, vala­mint az annak helyet adó ingat­lan tulaj­do­no­sa­i­val szem­ben, akik a bár­ban, mint kar­ban­tar­tó és taka­rí­tó áll­tak alkal­ma­zás­ban, bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tás­ra, továb­bá pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a bűnös úton szer­zett vagyon elkob­zá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.