Főoldal » Hírek » Vádemelés a borsodi nő ellen, aki ittasan rúgta, karmolta az intézkedő rendőröket - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, könnyű testi sér­tés, vala­mint becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a 40 éves nő ellen a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságon.

A bíró­ság­ra most benyúj­tott vád­irat sze­rint az alko­hol­fo­gyasz­tás­hoz kap­cso­ló­dó bűn­cse­lek­mé­nyek miatt bün­te­tett nővel szem­ben az elmúlt fél évben több­ször is intéz­ked­ni kel­lett, amely alkal­mak­kor több bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett az eljá­ró rend­őrök sérelmére.

Elő­ször 2021 novem­be­ré­ben kér­tek rend­őri segít­sé­get a nő zavart maga­tar­tá­sa miatt, majd a kiér­ke­ző rend­őrök men­tőt hív­tak hozzá, a pszi­chi­át­ri­ai és alko­hol prob­lé­mái miatt. A rend­őri intéz­ke­dés során a nő inge­rült lett és a hely­szí­nen jelen rend­őrö­ket trá­gár sza­vak­kal illet­te és károm­kod­va szi­dal­maz­ni kezd­te. A rend­őrök több­ször is fel­szó­lí­tot­ták a nőt, hogy ne sér­te­ges­se őket, mert fel fog­ják jelen­te­ni, aki azon­ban ennek nem tett ele­get és tovább­ra is trá­gár hang­nem­ben szi­dal­maz­ta őket, még a men­tők kiér­ke­zé­se után is.

2022 már­ci­u­sá­ban a rend­őrök garáz­da­ság sza­bály­sér­té­sé­nek elkö­ve­té­se miatt állí­tot­tak elő ugyan­ezen sze­mélyt a Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra. Meg­hall­ga­tá­sa során a ittas nő szi­dal­maz­ta a sza­bály­sér­té­si eljá­rás veze­tő­jét, majd a jegy­ző­könyv alá­írá­sá­nak meg­ta­ga­dá­sa miatt alkal­ma­zott ható­sá­gi tanú­val szem­ben lépett fel fenye­ge­tő­en, ami­kor pedig az őrzé­sét végző rend­őr köz­be­lé­pett, az elkö­ve­tő ráfo­gott  a rend­őr kezé­re és kör­me­it a kéz­fe­jé­be mélyesz­tet­te. A nő az agresszív maga­tar­tás­sal fel­szó­lí­tás elle­né­re sem hagyott fel, rug­dos­ni kezd­te a rend­őr lábát, ame­lyet akkor is foly­ta­tott, ami­kor testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val a föld­re vit­ték, majd elve­ze­té­se során has­tá­jé­kon harap­ta egyi­kü­ket, amellyel azon­ban a vas­tag ruhá­zat miatt sérü­lést nem tudott okozni.

A nő maga­tar­tá­sa foly­tán a rend­őr nyolc napon belül gyó­gyu­ló, a láb­szá­rán 23 cen­ti­mé­te­res vonal­sze­rű seb­zé­ses, míg a kéz­fe­jén több fel­szí­nes hám­hor­zso­lá­sos sérü­lést szenvedett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban hal­ma­za­ti bün­te­té­sül vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indít­vá­nyoz a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt­tel szemben. 

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-borsodi-no-aki-megrugott-es-megkarmolt-egy-rendort-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.