Főoldal » Archív » Vádemelés a boxerrel és viperával támadó család négy tagjával szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a négy fér­fi­val szem­ben, akik kis­ko­rú lányt és fiút bán­tal­maz­tak az egyik sze­ge­di isko­la előtt.

A vád­irat sze­rint 2016. novem­ber 13-án este 8 óra­kor az egyik sze­ge­di isko­la előt­ti utca­fron­ton a fia­tal­ko­rú vád­lott és édes­ap­ja, kereszt­ap­ja, vala­mint isme­rő­sük rátá­mad­tak az ott köz­le­ke­dő kis­ko­rú fiúra és lány­ra. A táma­dás során a fia­tal­ko­rú vád­lott jobb öklén boxer volt, míg édes­ap­ja kezé­ben vipe­ra. A vád­lot­tak a fiút a föld­re vit­ték, puló­ve­rét fejé­re húz­ták, mind a négyen ököl­lel test­szer­te ütle­gel­ték, ille­tő­leg a boxer­rel és a vipe­rá­val is bán­tal­maz­ták. A fiú veré­se során a védel­mé­re kelő lányt is meg­ütöt­ték, ille­tő­leg megrugdosták.

A bán­tal­ma­zás végén meg­fe­nye­get­ték őket, hogy leg­kö­ze­lebb a vipe­rá­val még több ütést kap­nak, ille­tő­leg búcsú­zó­ul a fia­tal­ko­rú vád­lott a föl­dön fekvő fiúba belerúgott.

A sér­tet­tek közül a fiú­nak test­szer­te 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek a mell­ka­sán, a fején, a hátán, a láb­szá­rán, ame­lyek gyógy­tar­ta­ma 8 napon belü­li, azon­ban mind a boxer, mind pedig a vipe­ra ennél súlyo­sabb sérü­lé­sek oko­zá­sá­ra is alkal­mas. A lány 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett a fején, ille­tő­leg a lábszárán.

A vád­lot­tak maga­tar­tá­sa kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos és egy­ben alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat kelt­sen. Mind­eze­ken túl­me­nő­en mivel a vád­lot­tak egyi­ke a fel­ügye­le­te és gon­do­zá­sa alatt álló kis­ko­rú­val követ­te el a bűn­cse­lek­ményt, így a kis­ko­rú neve­lé­sé­re vonat­ko­zó köte­le­zett­ség súlyos meg­sze­gé­sé­vel a fia­tal­ko­rú vád­lott erköl­csi fej­lő­dé­sét is veszélyeztette.

A vád­lot­tak által a bán­tal­ma­zás­hoz hasz­nált vipe­ra élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas esz­köz­nek minősül.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint a fia­tal­ko­rú neve­lé­sé­re köte­les vád­lot­tat kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel is vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.