Főoldal » Archív » Vádemelés a buszon alvó sértettet kifosztó kiskunmajsai nő ellen

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 64 éves kis­kun­maj­sai nő ellen, aki 2018. augusz­tus 12-én a Csó­lyos­pá­los és Kis­kun­maj­sa közöt­ti köz­le­ke­dő buszon kifosz­tott egy alvó nőt, töb­bek között kész­pénzt és mobil­te­le­font zsák­má­nyolt tőle.

Az ügy sér­tett­je, egy sze­ge­di nő 2018. augusz­tus 12-én dél­előtt a Csó­lyos­pá­los és Kis­kun­maj­sa között köz­le­ke­dő menet­rend­sze­rin­ti autó­bu­szon uta­zott. A sér­tett az ablak­nál ült, kézi­tás­ká­ját és váll­tás­ká­ját a mel­let­te levő ülés­re tette, majd elaludt.

A sér­tett mögöt­ti ülé­sen uta­zott a vád­lott is, aki ész­re­vet­te, hogy a sér­tett elaludt és látta a tás­ká­it is. A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy a sér­tett váll­tás­ká­ját ellop­ja, ezért rövid idő múlva, Kis­kun­maj­sán leszál­lás köz­ben az alvó sér­tett mel­lől ész­re­vét­le­nül elvet­te a váll­tás­ká­ját és a laká­sá­ra magá­val vitte.

A sér­tett váll­tás­ká­já­ban mint­egy 150.000 forint kész­pénz, egy mobil­te­le­fon, pénz­tár­cák, szem­üveg­tok, gyógy­szer­tar­tó és kul­csok vol­tak több mint 157.000 forint értékben.

Miu­tán a sér­tett fel­éb­redt, ész­re­vet­te a kifosz­tást és érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket. A kár túl­nyo­mó része lefog­la­lás­sal megtérült.

A bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lott jelen­leg más ügy­ben van letar­tóz­ta­tás­ban, őt a járá­si ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.