Főoldal » Archív » Vádemelés a családi pótlékkal csaló szerb férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki több mint 3.000.000.-Ft-ot vett fel jogosulatlanul.

A vád­irat sze­rint a férfi Sze­ged­re, a Magyar Állam­kincs­tár Csong­rád Megyei Igaz­ga­tó­sá­gá­hoz nyúj­tott be 2011. év végén kérel­met a három gyer­me­ke után járó csa­lá­di pót­lék meg­ál­la­pí­tá­sa iránt. A vád­lott kérel­mé­ben azt jelöl­te meg, hogy élet­vi­tel­sze­rű­en Sze­ge­den él. A magyar állam­pol­gár­ság­gal is ren­del­ke­ző férfi ezután kérel­me­it éven­te meg­is­mé­tel­te. A kérel­mek alap­ján a Magyar Állam­kincs­tár, majd a Csong­rád Megyei Kor­mány­hi­va­tal 2011. év szep­tem­be­re és 2017. év már­ci­u­sa között a vád­lott három gyer­me­ke után mind­össze­sen 3.050.000.-Ft csa­lá­di pót­lé­kot folyósított.

A csa­lá­dok támo­ga­tá­sá­ról szóló tör­vény hatá­lya kiter­jed a Magyar­or­szág terü­le­tén élő sze­mé­lyek­re, töb­bek között a magyar állam­pol­gá­rok­ra is, azon­ban a vád­lott nem élt a kérel­mek­ben meg­je­lölt sze­ge­di lak­cí­men és egyéb magyar­or­szá­gi lakó­hellyel sem ren­del­ke­zett, hanem élet­vi­tel­sze­rű­en Szer­bi­á­ban tar­tóz­ko­dott, vagy­is a csa­lá­di pót­lék­ra nem volt jogosult.

A vád­lott fenti maga­tar­tá­sá­val, a valót­lan kérel­mek benyúj­tá­sá­val a költ­ség­ve­tés­ből szár­ma­zó pénz, vagy­is a csa­lá­di pót­lék vonat­ko­zá­sá­ban téve­dés­be ejtet­te a magyar hatóságokat.

A járá­si és nyo­mo­zó ügyész­ség a vád­lot­tat nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.