Főoldal » Archív » Vádemelés a diákot zaklató oktatóval szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal az egye­te­mi okta­tó fér­fi­val szem­ben, aki előbb bará­ti viszony­ba került a tanu­ló­val, majd miu­tán ezen túli köze­le­dé­sét a sér­tett vissza­uta­sí­tot­ta, zak­lat­ta őt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egye­te­mi okta­tó­ként ismer­te meg a tanul­má­nya­it foly­ta­tó sér­tet­tet és közöt­tük 2016. szep­tem­be­ré­ben bará­ti kap­cso­lat ala­kult ki. Ennek során 2017. janu­ár­já­ban a vád­lott kül­föld­re uta­zott, ahová a sér­tet­tet is elhív­ta. Vád­lott az út során több alka­lom­mal is köze­led­ni pró­bált a sér­tett felé, aki azon­ban ezt vissza­uta­sí­tot­ta és közöl­te, hogy tisz­te­li őt és barát­ja­ként sze­re­ti, de köze­leb­bi kap­cso­la­tot nem kíván vele létesíteni.

Ez után köl­csö­nös üze­net­vál­tá­sok kez­dőd­tek a vád­lott és a sér­tett között, mely­nek során a vád­lott közöl­te a sér­tet­tel, hogy lőfegy­vert fog sze­rez­ni, öngyil­kos lesz ami­att, hogy a barát­sá­gon túl nem ala­kult ki szo­ro­sabb viszony közöt­tük. Vád­lott több alka­lom­mal több üze­net­ben leír­ta a sér­tett­nek, hogy milyen fon­tos szá­má­ra és hogy mivel ez nem tel­je­sed­het be, véget vet életének.

Miu­tán a sér­tett ezen üze­ne­tek­re több­ször nem vála­szolt, a vád­lott üze­ne­tei egyre szá­mon­ké­rőb­bek let­tek, ille­tő­leg sze­re­tett volna a sér­tet­tel közös prog­ra­mo­kat, talál­ko­zá­so­kat, testi érint­ke­zést. A sér­tett erre kité­rő vála­szo­kat adott, ille­tő­leg közöl­te, hogy barát­nő­je van és őt sze­ret­né ölel­ni, vala­mint azt is, hogy a barát­ság­nál töb­bet nem érez a vád­lot­tal iránt.

Vád­lott a 2017. janu­ár 27. és feb­ru­ár 10. napja közöt­ti idő­szak­ban a sér­tett több­szö­ri kité­rő vála­sza elle­né­re, - mely sze­rint barát­ja­ként tekint a vád­lott­ra, de nem akar vele több időt töl­te­ni, mivel barát­nő­je van - a tanu­ló­val ismé­telt üze­net­vál­tá­so­kat kez­de­mé­nye­zett és a köl­csö­nös üze­net­vál­tá­sok során sze­rel­met val­lott neki. Vád­lott ezzel a maga­tar­tá­sá­val sér­tet­tet aka­ra­ta elle­né­re a magán­éle­té­ben, az élet­vi­te­lé­ben foko­zot­tabb rész­vé­tel­lel és a sér­tett figyel­mé­nek kisa­já­tí­tá­sa végett rend­sze­re­sen hábor­gat­ta, ennek érde­ké­ben több­ször utalt öngyil­kos­sá­gi szán­dék­ra, vala­mint több alka­lom­mal szá­mon kérte a sér­tet­tet hogy nem beszél­get­het vele a vád­lott elkép­ze­lé­se sze­rin­ti idő­ben, ille­tő­leg nem volt haj­lan­dó meg­ígér­ni, hogy több időt töl­te­nek együtt. Sér­tett a vád­lott öngyil­kos­sá­gi fenye­ge­té­sei hatá­sá­ra, továb­bá attól félve, hogy a vád­lott később még az okta­tó­ja lehet, a vád­lott köze­le­dé­sét elhá­rí­tot­ta ugyan, de az álta­la kez­de­mé­nye­zett beszél­ge­té­sek­ben részt vett. Sér­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő a vád­lott fele­lős­ség­re vonására.

Továb­bá vád­lott 2017. feb­ru­ár 27. nap­ján az álta­la hasz­nált sze­mély­gép­ko­csi­val Sze­ge­den, az ingat­lan­já­hoz köze­li par­ko­ló­ban úgy par­kolt le, hogy a par­ko­lá­sá­nak jog­sze­rű­sé­gét az édes­any­ja nevé­re szóló moz­gás­kor­lá­to­zott par­ko­lá­si iga­zol­vánnyal iga­zol­ta úgy, hogy az a műszer­fal tete­jén jól lát­ha­tó helyen volt elhe­lyez­ve. A vád­lott édes­any­ja nem tar­tóz­ko­dott a hely­szí­nen, a vád­lott ekkor nem szál­lí­tot­ta őt.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat zak­la­tás vét­sé­gé­vel és közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja, bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság dönt.