Főoldal » Archív » Vádemelés a feleségét megölő féltékeny férfi ellen - VIDEÓVAL

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki meg akar­ta ölni saját fiát, majd a fele­sé­gét halál­ra késelte.

A vád sze­rint vád­lott és a fele­sé­ge hosszú ideig éltek kiegyen­sú­lyo­zott kap­cso­lat­ban Hajdú-Bihar megyé­ben talál­ha­tó házuk­ban, azon­ban 2018. októ­ber 8. előt­ti közel négy évben a vád­lott visel­ke­dé­se jelen­tő­sen meg­vál­to­zott, fél­té­keny­sé­ge annyi­ra fel­erő­sö­dött, hogy az már bete­ges­sé vált.

A férfi indu­la­ta az évek során foko­zó­dott és már nem­csak szó­be­li, hanem fizi­ká­lis bán­tal­ma­zás­ban is meg­nyil­vá­nult, a fele­sé­gét szám­ta­lan­szor meg­ütöt­te, meg­ver­te, amely miatt egy alka­lom­mal jog­erő­sen elítélték.

A házas­pár fel­nőtt­ko­rú gye­re­kei közül töb­ben a tele­pü­lé­sen éltek, ezért a bán­tal­ma­zá­sok után a sér­tett gyak­ran átment a közel­ben lakó leg­idő­sebb fiához.

2018 máju­sá­ban a vád­lott és a sér­tett között vita és vesze­ke­dés rob­bant ki a férfi fél­té­keny­sé­ge miatt, ezért az asszony átment a közel­ben lakó fiá­hoz, aki­nek elpa­na­szol­ta a tör­tén­te­ket. Rövid idő eltel­té­vel sze­mély­gép­ko­csi­val a hely­szín­re érke­zett a vád­lott is, aki a magá­val vitt hosszú tőr­kés­sel hasba akar­ta szúr­ni az any­ját védel­me­ző fiát, aki­nek sike­rült a szú­rást elkerülnie.

2018.október 8-án a vád­lott és fele­sé­ge ott­hon tar­tóz­kod­tak, a sér­tett ebé­det főzött a ház tera­szán, ezért több kés is volt az asztalon.

A vád­lott és a sér­tett között ekkor vita rob­bant ki, a férfi erő­sen agresszív álla­pot­ba került, majd az asz­tal­ról fel­ka­pott egy húsz cen­ti­mé­ter pen­gé­jű kést és azzal a vele szem­ben álló sér­tett mell­ka­sát nagy erő­vel meg­szúr­ta, aki ennek követ­kez­té­ben a föld­re esett. A férfi ezután magá­ból kivet­kőz­ve nagy erő­vel még továb­bi har­minc­öt alka­lom­mal meg­szúr­ta a fele­sé­gét a mell­ka­sán, hasán, kar­ján és a lábán, a sér­tett elvér­zett és per­ce­ken belül meghalt.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a fele­ség sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény során esz­kö­zül hasz­nált kést koboz­za el.

A gya­nú­sí­tott elfo­gá­sá­ról készült vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-50