Főoldal » Archív » Vádemelés a férfi ellen, aki egy tüntetésen megütött egy történészt

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­tá­ban bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát indít­vá­nyoz­ta a bán­tal­ma­zó­val szemben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy hat­van­egy éves férfi, 2016. októ­ber 23-án, dél­után, az V. kerü­let, Kos­suth Lajos téren tar­tott álla­mi meg­em­lé­ke­zés során meg­ütött egy tör­té­nészt, aki véle­mény­nyil­vá­ní­tást gyakorolt.

A sér­tett könnyű sérü­lést szen­ve­dett, a bán­tal­ma­zás azon­ban alkal­mas volt arra, hogy akár súlyos sérü­lést is okozzon.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – tár­gya­lást mel­lőz­ve – bün­te­tő­vég­zés­sel szab­jon ki pénz­bün­te­tést a vád­lot­tal szemben.