Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Vádemelés a férfi vendégeiket megkárosító nők és társuk ellen - A Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 21 éves nő és egy 22 éves férfi ellen, akik rend­sze­re­sen meg­lop­ták a nőhöz sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás­ra érke­ző ügy­fe­le­ket. A bűn­cse­lek­mé­nyek kiter­ve­lé­sé­ben és egy eset­ben annak elkö­ve­té­sé­ben a nő 29 éves isme­rő­se is részt vett.

A vád­irat sze­rint a 21 éves nő 2018 őszé­től pros­ti­tú­ci­ó­ból élt, mely­hez egy inter­ne­tes olda­lon hir­det­te a Szé­kes­fe­hér­vá­ron, majd később egy veszp­ré­mi lakás­ban igény­be vehe­tő szol­gál­ta­tá­sa­it. A nő ez idő tájt sze­rel­mi kap­cso­lat­ban volt az ügy férfi vád­lott­já­val és vele, vala­mint a 29 éves, ugyan­csak sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat nyúj­tó nőis­me­rő­sé­vel együtt meg­be­szél­ték, hogy az ügy­fe­lek érté­ke­it ellop­ják. Ter­vük sze­rint a nők már a lép­cső­ház előtt fogad­ják ven­dé­ge­i­ket és meg­fi­gye­lik, illet­ve kitu­da­kol­ják, hogy merre par­kol­tak, milyen autó­val érkez­tek, az infor­má­ci­ót pedig tele­fo­non meg­oszt­ják a fér­fi­val.  A terv része volt az is, hogy a lakás­ban a kun­csaf­tot közös für­dő­zés­re invi­tál­ják, mely alatt a férfi a kint hagyott ruhá­za­tu­kat átku­tat­ja, abból az autó­juk kul­csát kive­szi, majd a sér­tett autó­já­ban talált érté­ke­ket eltulajdonítja.

A vád­lot­tak 2018 októ­be­ré­től 2019 már­ci­u­sá­ig öt sér­tet­tet lop­tak meg, akik­től alkal­man­ként 170 000 forint­tól két­mil­lió forin­tig ter­je­dő össze­ge­ket tulaj­do­ní­tot­tak el. Egy eset­ben a für­dő­ből kilé­pő ven­dég ész­re­vet­te, hogy ruhá­ja más­képp van elren­dez­ve, mint ahogy hagy­ta, és hamar ész­re­vet­te azt is, hogy az autó­já­nak kul­csa eltűnt. A sér­tett ezek után az utcá­ra sie­tett, ahol a gép­ko­csi­já­ban kuta­tó vád­lot­tat tet­ten érte. A férfi azon­ban az autó 321 000 forin­tot érő kul­csá­val és mint­egy 60 000 forint­nyi kész­pénz­zel együtt elfutott.

Az ügy­fe­lek foga­dá­sá­ban és kiszol­gá­lá­sá­ban alkal­man­ként részt­ve­vő 29 éves nő egy eset­ben maga is segít­sé­get nyúj­tott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez azzal, hogy a sér­tett figyel­mét elterelte.

A fér­fi­nak és a fia­ta­labb nőnek mind­ezért ötrend­be­li, míg tár­suk­nak egy­rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt kell felel­nie a bíró­ság előtt. Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak azzal, hogy az egy cse­lek­ménnyel vádolt nő bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát füg­gessze fel.