Főoldal » Hírek » Vádemelés a férfival szemben, aki ismerősét rabolta ki az utcán - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2020 augusz­tu­sá­ban, Szé­kes­fe­hér­vár bel­vá­ro­sá­ban erő­szak­kal vette el isme­rő­sé­től értékeit.

A vád­irat sze­rint a férfi haj­na­li egy óra körül isme­rő­sé­vel ita­lo­zott a bel­vá­ros­ban. A vád­lott a sér­tet­tet meg­ütöt­te, nya­kát a könyök­haj­la­tá­ba szo­rí­tot­ta és föld­re kény­sze­rí­tet­te, ahol mint­egy hét­szer ököl­lel fejen ütötte.

Az elkö­ve­tő ezután levet­te a sér­tett hátá­ról a tás­ká­ját, majd ami­kor a férfi azt vissza akar­ta sze­rez­ni, a sér­tet­tet a fel­ső­tes­tén meg­rúg­ta, ellök­te, majd a tás­kát magá­val vitte. A sér­tett a vád­lott után ment, a tás­kát vissza­sze­rez­te, azon­ban azt az elkö­ve­tő ismét elvet­te tőle. A vád­lott a tás­kát, amely­ben pénz­tár­ca és sze­mé­lyes okmá­nyok vol­tak, később vissza­ad­ta a sértettnek.

A több­szö­rös vissza­eső férfi jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van, a bűn­cse­lek­ményt koráb­bi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­ből tör­tént fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás hatá­lya alatt lát­szik elkövetni.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát, vala­mint a fel­té­te­les sza­bad­ság meg­szün­te­té­sét indítványozta.