Főoldal » Archív » Vádemelés a focimeccsen rendbontó fiatalok ellen - Videóval

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rend­bon­tás és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat 15 fia­tal­lal szem­ben, akik egy pécsi foci­meccsen a pályá­ra vonul­tak, majd rend­őrök­re támadtak.

2018. máju­sá­ban Pécsett ját­szot­ták a PMFC-FC DABAS NB.III-as lab­da­rú­gó mér­kő­zést, mely a 90. perc­ben dön­tet­len­re állt. A hazai csa­pat­nak a maga­sabb osz­tály­ba való fel­ju­tás­hoz min­den­kép­pen győz­nie kel­lett volna. A talál­ko­zó 92. per­cé­ben a játék­ve­ze­tő a part­jel­ző jel­zé­sé­re les címén érvény­te­le­ní­tet­te a pécsi csa­pat gólját.

A szur­ko­lók - köz­tük a vád­lot­tak is -, a bírói dön­té­sen fel­há­bo­rod­tak, ezért a hazai csa­pat kapu­ja mögöt­ti „B-szektorból” isme­ret­len sze­mé­lyek fény, füst és hang­ha­tá­sú piro­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket dobál­tak be a játéktérre.

Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak a lelá­tót a pályá­tól elvá­lasz­tó kerí­tés kapu­ját lesza­kí­tot­ták, majd - továb­bi isme­ret­le­nül maradt tár­sa­ik­kal - bemen­tek a pályá­ra. Ott szi­dal­maz­ták a játék­ve­ze­tőt és asszisz­ten­se­it, majd az öltö­zők felé indul­tak. Köz­ben a han­gos­be­mon­dón a szer­ve­zők több­ször fel­szó­lí­tot­ták a vád­lot­ta­kat a játék­tér elha­gyá­sá­ra, akik azon­ban ennek nem tet­tek ele­get. A vád­lot­tak a klub­ház­hoz men­tek azért, hogy a játék­ve­ze­tő­ket fele­lős­ség­re von­ják, azon­ban a biz­ton­sá­gi őrök útju­kat eláll­ták, így a fia­ta­lok kimen­tek a sta­di­on­ból. Köz­ben a rend­bon­tók az egye­sü­let szék­há­zá­nak utcai bejá­ra­tá­hoz vonul­tak, ahol az egyik kaput benyom­ták, mert az épü­let­be akar­tak menni. Idő­köz­ben a rend­őrök a hely­szí­nen meg­je­len­tek, így a vád­lot­tak vissza­men­tek az utcára.

Az utcán a szur­ko­lók folya­ma­to­san szi­dal­maz­ták a játék­ve­ze­tő­ket, és a rend­őrö­ket, majd a vád­lot­tak egyi­ke bele­rú­gott a mel­let­te elha­la­dó rend­őr­sé­gi autó­ba, ille­tő­leg társa szin­tén bele­rú­gott az autó hűtő­rá­csá­ba, majd fel­ug­rott a gép­jár­mű motor­ház tete­jé­re. Ezek után a rend­őrök a vád­lot­tak­kal szem­ben a hely­szí­nen intézkedtek.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye - töb­bek között - cso­por­to­san elkö­ve­tett rend­bon­tás, nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság, ron­gá­lás bűn­cse­lek­mé­nyé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, illet­ve indít­vá­nyoz­ta vala­mennyi vád­lott ese­té­ben a sport­ren­dez­vé­nyek láto­ga­tá­sá­tól való eltiltást.

A rend­őr­ség által köz­zé­tett videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: