Főoldal » Hírek » Vádemelés a Futórózsa utcai emberölés ügyében - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 40 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly janu­ár­ban egy XVI. kerü­le­ti tár­sas­ház föld­szin­ti erké­lyé­ről lopott, amit ész­re­vett a szom­szé­dos tár­sas­ház­ban lakó sér­tett, és nyom­ban utána ment, hogy meg­ál­lít­sa. A vád­lott ennek során meg­for­dult, és egy kés­sel mell­ka­son szúr­ta az őt köve­tő másik fér­fit, aki a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en éle­tét vesztette. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. janu­ár 16-án, este, a XVI. kerü­let­ben, a Futó­ró­zsa utcá­ban sétált, ami­kor az egyik tár­sas­ház föld­szin­ti laká­sá­nak erké­lyén meg­lá­tott egy hor­gász zsá­kot. A férfi az erkély­hez lépett, kinyi­tot­ta a zsá­kot és abból eltu­laj­do­ní­tott egy pár ezer forint érté­kű hálót. A lopást ész­lel­te a szom­szé­dos tár­sas­ház egyik erké­lyén tar­tóz­ko­dó sér­tett, ezért nyom­ban lement az utcá­ra, hogy kér­dő­re vonja az elkö­ve­tőt, amire azon­ban leért, addig­ra a vád­lott már elhagy­ta a hely­színt, az elvett hor­gász esz­közt pedig eldobta.

A sér­tett ekkor fel­szólt a laká­suk erké­lyén tar­tóz­ko­dó fele­sé­gé­nek, hogy érte­sít­se a rend­őr­sé­get, majd ezután a távo­lo­dó vád­lott után indult, és köz­ben folya­ma­to­san meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ta fel, aki azon­ban ennek nem tett ele­get. Még ugyan­ab­ban az utcá­ban halad­tak, ami­kor a vád­lott meg­állt, a tás­ká­já­ból elő­ve­tett egy kést, szem­be­for­dult az őt köve­tő sér­tet­tel, és fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­ja őt békén, külön­ben meg­szúr­ja. A sér­tett azon­ban tovább­ra is meg akar­ta állí­ta­ni a fér­fit, ezért arcon ütöt­te őt, erre a vád­lott vála­szul, a követ­ke­ző moz­du­lat­tal, mell­ka­son, szív­tá­jé­kon szúr­ta őt. A táma­dó ezután tovább­ment, a sér­tett pedig meg­pró­bált haza­men­ni, azon­ban az elszen­ve­dett szúrt sérü­lés miatt, pár lépés után egyen­sú­lyát vesz­tet­te és a föld­re esett.

A hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó járó­ke­lők men­tőt hív­tak a sér­tett­hez, aki azon­ban a kór­ház­ba szál­lí­tá­sa után, az azon­na­li orvo­si segít­ség elle­né­re éle­tét vesztette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 40 éves fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.

A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.