Főoldal » Hírek » Vádemelés a gyilkos kos gazdája ellen - Fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség az ellen az állat­tar­tó ellen, aki­nek a karám­ból kisza­ba­dult jószá­ga napo­kon át tartó kóbor­lá­sa alatt több ember­re rátá­madt, a táma­dás során szer­zett sérü­lé­se­ik­be pedig ket­ten belehaltak.

A vád­irat sze­rint a 39 éves őster­me­lő 2020 nya­rán, a Szent­gál kül­te­rü­le­tén lévő egy­hek­tá­ros, kör­be­ke­rí­tett lege­lőn 19 juhot, három bor­jút és egy magyar meri­nó faj­tá­jú kost tar­tott. A férfi rend­sze­rint a kará­mon belül tar­tot­ta az álla­to­kat, azon­ban elfor­dult, hogy a karám kapu­ját nyit­va hagy­va legel­te­tett, így az álla­tok a kör­nyék­be­li erdős terü­le­ten kószáltak.

A biz­ton­sá­gos őrzés hiá­nya miatt a 19 juh és a meri­nó kos 2020. augusz­tus 24-e előtt néhány nap­pal a karám­ból elkó­bo­rolt, majd a kos augusz­tus 24-én egy, az erdő­ben tűzi­fát gyűj­tő fér­fi­ra támadt, aki egy köze­li udvar­ba mene­kült előle. A kos követ­ke­ző nap reg­gel másra is rátá­madt, aki az álla­tot kővel meg­dob­ta, és így el tudta zavar­ni. A férfi dél­után talál­ko­zott az állat gaz­dá­já­val, és beszá­molt neki az eset­ről, aki azon­ban ennek elle­né­re sem­mit sem tett az elkó­bo­rolt álla­ta­i­nak befo­gá­sa érdekében.

Augusz­tus 26-án dél­előtt egy­más­tól pár száz méter­re, de külön-külön egy férfi és egy nő gom­bá­szott a Szent­gál körü­li erdő­ben. A fel­bő­szült kos előbb egyi­kük­re, majd a mási­kuk­ra is rátá­madt, öklel­te a sér­tet­te­ket, akik az elsőd­le­ge­sen elszen­ve­dett láb­sé­rü­lé­se­ik miatt nem tud­tak előle elme­ne­kül­ni, majd miu­tán föld­re kerül­tek, az állat test­szer­te támad­ta a tehe­tet­len áldo­za­ta­it. A sebe­sült férfi hoz­zá­tar­to­zói aznap késő dél­után talál­ták meg a sér­tet­te­ket, akik közül a nő addig­ra már bele­halt a sérü­lé­se­i­be. A fér­fit még kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol azon­ban súlyos sérü­lé­sei miatt később ő is elhunyt.

Az állat­tar­tás sza­bá­lyai sze­rint az állat­tar­tó köte­les gon­dos­kod­ni az állat meg­fe­le­lő és biz­ton­sá­gos elhe­lye­zé­sé­ről, szak­sze­rű gon­do­zá­sá­ról, szö­ké­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ról. A férfi a fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­vel lehe­tő­vé tette, hogy az elkó­bo­rolt kos embe­rek­re támad­jon, mely­nek követ­kez­té­ben ket­ten éle­tü­ket veszítették.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak, emel­lett a szarvasmarha-, ló-, sertés-, és juh­tar­tó, illet­ve tenyész­tő fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól hatá­ro­zott időre tör­té­nő eltil­tá­sá­ra is indít­ványt tett.