Főoldal » Archív » Vádemelés a gyulai marihuána-ültetvény haszonélvezőivel szemben

A Békés Megyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat azzal a két gyu­lai fér­fi­val szem­ben, akik közül az egyik 4 hónap alatt 108 tő, magas kábí­tó­szer hatóanyag-tartalmú ken­der­nö­vényt ter­mesz­tett, míg társa a meg­ter­melt mari­hu­á­nát értékesítette. 

A vád­irat sze­rint az ügy 41 éves vád­lott­ja maga is mari­hu­á­na fogyasz­tó volt, és 2010 kör­nyé­kén kez­dett el a Gyula kül­te­rü­le­tén lévő tanyá­ján szak­iro­da­lom tanul­má­nyo­zá­sa alap­ján ken­der­nö­vé­nye­ket ter­mesz­te­ni. A tevé­keny­ség­hez szük­sé­ges fel­sze­re­lé­se­ket besze­rez­te, a mari­hu­á­na ter­mesz­té­se pedig ered­mé­nyes volt, így a 2018. ápri­lis 11-i elfo­gá­sa­kor 49 élő és 59 leszü­re­telt, magas THC tar­tal­mú ken­der­nö­vényt fog­lalt le nála a nyo­mo­zó hatóság.

A férfi 40 éves tár­sá­nak 2017 janu­ár­já­ban jutott a tudo­má­sá­ra, hogy a mari­hu­á­ná­ból lehet vásá­rol­ni, így ezen idő­pont­tól kezd­ve nagy tétel­ben, 2018. már­ci­us 1-jéig össze­sen 1.180 gramm mari­hu­á­nát vásá­rolt a ter­mesz­tő­től, ame­lyért több mint 2,5 mil­lió forin­tot fize­tett ki. A meg­vá­sá­rolt mari­hu­á­nát ezután tovább­ér­té­ke­sí­tet­te, gram­mon­ként jel­lem­ző­en 2.500 forin­tot, de volt, hogy 3.000 forin­tot kért rész­ben attól a nyo­mo­zás során fel­de­rí­tett 9 sze­mély­től, akik­nek fele­lős­ség­re voná­sá­ra elkü­lö­ní­tett eljá­rás­ban kábítószer-fogyasztása miatt került sor.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­a­kat a Békés Megyei Főügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja. Mivel az érté­ke­sí­tés­re meg­ter­melt 108 tő ken­der­nö­vény mennyi­sé­ge bün­te­tő­jo­gi érte­lem­ben jelen­tős, így e miatt a cse­lek­mény miatt a férfi 5-20 évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő. Az érté­ke­sí­tés­ben sze­re­pet ját­szó tár­sá­nak a cse­lek­mé­nyét a tör­vény 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A Békés Megyei Főügyész­ég a vád­ira­tá­ban – élve az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény adta lehe­tő­ség­gel – arra tett indít­ványt, hogy amennyi­ben a vád­lot­tak a bűn­cse­lek­ményt az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rik, úgy velük szem­ben hatá­ro­zott idejű bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki a tör­vény­szék. A főügyész­ség indít­ványt tett továb­bá a kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­ből szár­ma­zó vagyon elkob­zá­sá­ra is.

A rend­őr­ség­nek az elkö­ve­tés hely­szí­nén készí­tett vide­ó­ja és fény­kép­fel­vé­te­lei az aláb­bi lin­ken megtekinthetőek:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-gyulai-tanyan-termesztettek-a-kabitoszert#7