Főoldal » Archív » Vádemelés a gyulai városnéző kisvonat által okozott baleset ügyében

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 66 éves gyu­lai fér­fi­val szem­ben, aki az egyik gyu­lai város­né­ző kis­vo­nat veze­tő­je­ként a zeb­rán ütöt­te el a gyalogost.

A vád­lott 2018. júni­us 12. nap­ján, 09 óra­kor egy egye­di gyárt­má­nyú, von­ta­tó­jár­mű­ből és két pót­ko­csi­ból álló város­né­ző kis­vo­na­tot vezet­ve köz­le­ke­dett Gyula lakott terü­le­tén, a Béke sugár­úton, az Árpád utca felől a Jókai Mór utca irá­nyá­ba kb. 15 km/h sebes­ség­gel. A jár­mű­ben leg­alább 20 fő uta­zott. A férfi a hala­dá­sa köz­ben nem biz­to­sí­tott átha­la­dá­si elsőbb­sé­get a Béke sugár­út úttest­jén lévő kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen neki jobb­ról balra, gya­lo­go­san – kerék­pár­ját tolva – átha­la­dó sér­tett­nek, és elütöt­te. A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben súlyos fej- és arc­sé­rü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel meg­szeg­te a KRESZ 43.§ (1) bekez­dé­sé­ben fog­lal­ta­kat, amely sze­rint a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen a jár­mű­vel a gya­lo­gos­nak elsőbb­sé­get kell adni.

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, mely­nek bün­te­té­si téte­le 1 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től. Az eljá­rás a Gyu­lai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.