Főoldal » Archív » Vádemelés a Hableány-ügyben – FOTÓVAL és VIDEÓVAL

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt az ukrán kapi­tány ellen halá­los tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző vízi köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge és 35 rend­be­li segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 64 éves ukrán férfi 1975 óta hajó­zik a Duna egész sza­ka­szán. A vád­lott­nak 1989 óta van hajós­ka­pi­tá­nyi képe­sí­té­se, 2000. óta egy sváj­ci szék­he­lyű hajó­zá­si tár­sa­ság alkal­ma­zá­sá­ban áll, mint hajós­ka­pi­tány. A férfi érvé­nyes rádió- és radar­ke­ze­lői képe­sí­tés­sel is rendelkezik.

A vád­lott egy szál­lo­da­ha­jó­val 2019. május 29-én, az esi órák­ban a Duna bal part­ján talál­ha­tó V. kerü­let, Aka­dé­mia nevű hajó­ál­lo­más­ról indult el észak­nak, a Mar­git híd irá­nyá­ba. A kapi­tány a hajót zuho­gó eső­ben, éjsza­kai látá­si viszo­nyok között, a Duna két part­ján üze­me­lő köz­vi­lá­gí­tás mel­lett, sűrű vízi for­ga­lom­ban vezet­te, azon­ban sza­bad szem­mel több mint 1 kilo­mé­ter távol­ság­ra el lehe­tett látni.  A Dunán ekkor azo­nos irány­ba köz­le­ke­dett a Hab­le­ány nevű, kisebb sze­mély­ha­jó, ame­lyen utas­ként 33 dél-koreai állam­pol­gár, vala­mint a kapi­tá­nya és egy fő legény­ség tar­tóz­ko­dott. A kisebb hajó a Par­la­ment előtt, bal­ról meg­előz­te a szál­lo­da­ha­jót, majd előt­te hajó­zott és így elsőbb­sé­gi hely­zet­be került a Mar­git híd alat­ti átha­jó­zás­nál. A nagy hajót veze­tő vád­lott ennek elle­né­re gyor­sí­ta­ni kez­dett. Ekkor körül­be­lül 5 per­cig sza­bad szem­mel, és a hajó radar­be­ren­de­zé­sé­nek kép­er­nyő­jén, illet­ve a hely­meg­ha­tá­ro­zó ada­to­kat meg­je­le­ní­tő kijel­zőn is egy­ér­tel­mű­en lát­ha­tó volt a Hab­le­ány hajó hely­ze­te, irá­nya és sebes­sé­ge. Az is ész­lel­he­tő volt a vád­lott szá­má­ra, hogy ha vál­to­zat­lan sebes­ség­gel és irány­ban veze­ti a saját hajó­ját, a Hab­le­ány­hoz veszé­lyes közel­ség­be kerül és a két hajó ütkö­zé­se is bekö­vet­ke­zik. A kapi­tány azon­ban a tőle elvár­ha­tó figyel­met elmu­lasz­tot­ta, per­ce­kig nem a hajó veze­té­sé­re kon­cent­rált, így mind­ezt nem ész­lel­te, a biz­ton­sá­gos távol­sá­got nem tar­tot­ta meg, az elő­zés­hez szük­sé­ges rádió- és hang­jel­zést nem adta le.

A vád­lott maga­tar­tá­sa miatt a Mar­git híd alat­ti hajó­úton a szál­lo­da­ha­jó neki­üt­kö­zött a Hab­le­ány hátsó részé­nek, a kisebb hajót befor­gat­ta maga elé, rövid ideig maga előtt tolta, majd lenyom­ta. A Hab­le­ány körül­be­lül 30 másod­perc alatt tel­je­sen víz alá került, elsüllyedt, a rajta tar­tóz­ko­dó har­minc­öt sze­mély vízbe került.

A vád­lott az adott hely­zet­ben tőle elvár­ha­tó segít­ség­nyúj­tá­si köte­le­zett­sé­gé­nek a har­minc­öt köz­vet­len élet­ve­szély­ben lévő sér­tet­tet ille­tő­en nem tett ele­get, annak elle­né­re, hogy a meg­fe­le­lő kép­zé­se­ken és gya­kor­la­to­kon részt vett, 2019 ápri­li­sá­ban és máju­sá­ban több men­té­si gya­kor­la­tot le is vezetett.

A veszély­hely­zet­ből faka­dó bal­eset­ben a Hab­le­á­nyon tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek közül a két magyar állam­pol­gár és huszon­öt dél-koreai állam­pol­gár elhunyt, egy dél-koreai sze­mélyt a mai napig keres­nek a hatóságok.

A men­té­si mun­ká­la­to­kat a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont kiemelt szak­ér­te­lem­mel koor­di­nál­ta, a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság rend­kí­vü­li ala­pos­ság­gal foly­tat­ta le. A nyo­mo­zás ügy­ira­ta 14 kötet­ben több mint 10 ezer oldal.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a kapi­tánnyal szem­ben halá­los tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző vízi köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge és 35 rend­be­li segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te miatt nyúj­tot­ta be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra. A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nye­ket a tör­vény – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – ket­tő­től tizen­egy évig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti. A kerü­le­ti ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je 9 év bör­tön­bün­te­tés­re és 9 év vízi jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra a vád­lot­tat, abban az eset­ben, ha a bűnös­sé­gét a vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek vonat­ko­zá­sá­ban az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A Rend­őr­ség által koráb­ban kiadott, fény­ké­pe­ket és vide­ó­kat is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nyek itt érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/dunai-hajobaleset?page=0

Press rele­a­se: Prosecutor’s offi­ce files indict­ment in the „Hableány-case”