Főoldal » Hírek » Vádemelés a hajléktalanokat bántalmazó rendőrök ügyében - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los eljá­rás­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás bűn­tet­te, kiszol­gál­ta­tott sze­mély meg­alá­zá­sá­nak vét­sé­ge és kato­nai bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csá­nál három rend­őr ellen.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy vád­ira­ta sze­rint 2021 janu­ár­já­ban a húszas éveik ele­jén járó két rend­őr Mohács bel­te­rü­le­tén ellá­tott gép­ko­csi­zó jár­őr­szol­gá­la­tuk során kiszol­gál­ta­tott élet­hely­ze­tű, haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó sze­mé­lye­ket bán­tal­ma­zott és alá­zott meg.

 

Egy alka­lom­mal a fia­ta­labb rend­őr a föl­dön fekvő és ittas­sá­ga miatt maga­te­he­tet­len sér­tet­tet társa jelen­lé­té­ben több­ször meg­rúg­ta a fején.

 

Pár nap eltel­té­vel a rend­őrök a kiszol­gál­ta­tott élet­hely­ze­tét kihasz­nál­va ugyan­ezen sér­tet­tet arra bír­ták rá, hogy „lég­gi­tá­roz­zon” és éne­kel­jen. A sér­tett a fel­szó­lí­tás­nak ele­get tett, amely­ről egyi­kük mobil­te­le­fon­ja segít­sé­gé­vel vide­ó­fel­vé­telt készí­tett, ame­lyet üze­net­kül­dő szol­gál­ta­tá­son keresz­tül elkül­dött egy mohá­csi kol­lé­gá­juk­nak.  Az üze­ne­tet foga­dó rend­őr rea­gált a vide­ó­ra, azon­ban a tudo­má­sá­ra jutott és hiva­tal­ból üldö­zen­dő bűn­cse­lek­mény­ről nem tett fel­je­len­tést, amellyel ő is bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

 

A rend­őrök továb­bi közö­sen ellá­tott szol­gá­la­ta­ik során a sér­tet­tet és egy másik haj­lék­ta­lan sze­mélyt a rend­őr­ség által rend­sze­re­sí­tett könnygázspray-vel indok nél­kül – a koráb­ban is bán­tal­ma­zott fér­fit két alka­lom­mal is – lefúj­ták, míg a másik sér­tet­tet a fia­ta­labb rend­őr lábon rúgta, amely cse­lek­mé­nyük­ről szin­tén készí­tet­tek videófelvételt.

 

Mind­eze­ken túl­me­nő­en az egyik bán­tal­ma­zó rend­őr továb­bi kato­nai bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett azzal, hogy szol­gá­la­ta végén jelen­té­sé­ben – elöl­já­ró­it meg­té­veszt­ve – valót­la­nul állí­tot­ta azt, hogy intéz­ke­dett egy sze­mély­gép­jár­mű veze­tő­jé­vel szem­ben, hol­ott az ellen­őr­zés a való­ság­ban nem tör­tént meg.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a kizá­ró­lag kato­nai bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő rend­őr­rel szem­ben – tekin­tet­tel a beis­me­rő val­lo­má­sá­ra is – a bíró­ság alkal­maz­zon meg­ro­vás intéz­ke­dést. A kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő sér­tet­te­ket bán­tal­ma­zó rend­őrök szol­gá­la­ti jog­vi­szo­nya idő­köz­ben meg­szűnt, az ügyész­ség ese­tük­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az ügyész­ség az ügy kap­csán ismét cáfol­ja azt a saj­tó­ban meg­je­lent hamis érte­sü­lést, misze­rint a „szol­gá­la­ti autó­juk fedél­ze­ti kame­rá­ja élő adás­ban köz­ve­tí­tett a pécsi köz­pont­ban ülő kol­lé­gá­ik­nak”. Az ügyész­ség meg­erő­sí­ti, hogy a rend­őr­au­tó hivat­ko­zott fedél­ze­ti kame­rá­ja a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ről nem rög­zí­tett képanyagot.