Főoldal » Archív » Vádemelés a halálos balesetet okozó buszvezető ellen Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy busz­ve­ze­tő fér­fi­val szem­ben, aki 2018. feb­ru­ár 7-én, este, Kecs­ke­mé­ten helyi buszt vezet­ve elütöt­te a zeb­rán átke­lő gya­lo­gost, aki olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meghalt.

A gép­ko­csi­ve­ze­tő fog­lal­ko­zá­sú férfi 2018. feb­ru­ár 7-én, este fél 7-kor egy helyi jára­tú autó­buszt veze­tett Kecs­ke­mé­ten, a Hor­nyik János kör­úton. A vád­lott a busszal az egy­irá­nyú, pár­hu­za­mos köz­le­ke­dés­re alkal­mas, három sávos körút belső for­gal­mi sáv­já­ban a Szé­che­nyi tér irá­nyá­ba haladt. A férfi a Pia­ris­ták terén lévő egyik kije­lölt gyalogos-átkelőhely előtt a busszal annak elle­né­re nem állt meg, hogy a külső sáv­ban a zebra előtt egy másik autó megállt.

Az ügy sér­tett­je, egy fia­tal kecs­ke­mé­ti nő a busz előtt, jobb­ról balra halad­va akart átmen­ni a zeb­rán. A vád­lott azon­ban nem adta meg a sér­tett­nek az elsőbb­sé­get, és a fék­tá­vol­sá­gon kívül ész­lel­he­tő nőt elütöt­te. A sér­tett az úttest­re, a gép­jár­mű elé esett, majd az alá kerül­ve olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A sér­tett által elszen­ve­dett bal­eset és halá­la között egye­nes oksá­gi össze­füg­gés álla­pít­ha­tó meg.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azon KRESZ sza­bá­lyo­kat, misze­rint a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen a jár­mű­vel a gya­lo­gos­nak elsőbb­sé­get kell adni, illet­ve a kije­lölt gyalogos-átkelőhely előtt meg­ál­ló vagy for­gal­mi okból álló jármű mel­lett meg kell állni, és tovább­ha­lad­ni akkor sza­bad, ha a veze­tő meg­győ­ző­dött arról, hogy azt a gya­lo­go­sok elsőbb­sé­gé­nek a meg­sér­té­se nél­kül megteheti.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, amely 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A sza­bad­lá­bon lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.