Főoldal » Archív » Vádemelés a halálos balesetet okozó volt rendőr ellen

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a bűn­cse­lek­mény ide­jén pró­ba­idős rend­őr őrmes­ter­rel szem­ben, aki szol­gá­la­ti ide­jén kívül, ittas álla­pot­ban vezet­ve oko­zott halá­los kime­ne­te­lű köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet 2016. októ­ber 8.-án haj­nal­ban Sárospatakon.

A  fia­tal rend­őr és egyik barát­ja közös ita­lo­zást köve­tő­en, a rend­őr által veze­tett gép­ko­csi­val, - ame­lyet a vád­lott az autó tulaj­do­no­sá­nak tudta és bele­egye­zé­se nél­kül hasz­nált - a vád­be­li idő­ben Sáros­pa­tak bel­vá­ro­sá­nak irá­nyá­ból halad­tak Vég­ar­dó felé. A meg­en­ge­dett sebes­ség­ha­tárt jelen­tő­sen túl­lé­pő vád­lott egy hosszú jobb­ra íve­lé­sű kanyar­ban elvesz­tet­te ural­mát az autó felett, a gép­ko­csi az úttest­ről lesod­ró­dott, kereszt­be for­dult és egy út menti fának csa­pó­dott. Az autó utasa, egy 20 éves fia­tal­em­ber a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meg­halt, míg a rend­őrt a men­tők súlyos sérü­lé­sek­kel, élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban szál­lí­tot­ták kórházba.

A rend­őr szol­gá­la­ti jog­vi­szo­nyát rövid­del az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás meg­in­du­lá­sát köve­tő­en a rend­őr­ség megszüntette.

Az ügyész­ség a volt rend­őrt halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel és jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Sátor­al­ja­új­he­lyi Járásbíróságnak.