Főoldal » Hírek » Vádemelés a halálos gyalogosgázolás ügyében - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy busz­so­főr ellen, aki a zeb­rán gázolt halál­ra egy gya­lo­gost.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 34 éves vád­lott busz­so­főr­ként dol­go­zott Győr­ben. 2022 ápri­li­sá­ban a győri bel­vá­ros­ban uta­sok nél­kül haladt az autó­busszal, ami­kor a keresz­te­ző­dés­ben biz­to­sí­tot­ta egy meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zést hasz­ná­ló tűz­ol­tó­au­tó tovább­ha­la­dá­sát. Ezt köve­tő­en azon­ban tovább­ra is a tűz­ol­tó­au­tó hala­dá­sát figyel­te, ezért nem vette észre, hogy a jel­ző­lám­pa szá­má­ra sár­gá­ra, majd piros­ra vál­tott és a piros jel­zés elle­né­re jobb­ra beka­nya­ro­dott a keresz­te­ző­dés­be. Ekkor a kije­lölt gya­lo­gos­át­ke­lő­he­lyen, a gya­lo­go­sok jel­ző­lám­pá­já­nak zöld­re vál­tá­sa előt­ti másod­perc­ben már meg­kezd­te az átke­lést az úttes­ten a 73 éves sér­tett hölgy. A busz­so­főr a sér­tett ész­re­vet­te, azon­ban ekkor már vész­fé­kez­ve sem tudta elke­rül­ni a bal­ese­tet, 34-37 km/h sebes­ség­gel elütöt­te a gya­lo­gost, aki az ütkö­zés ere­jé­től több mint tíz métert repült.

A sér­tett a bal­eset során olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A Győri Járá­si Ügyész­ség a ter­helt ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat, és pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.