Főoldal » Hírek » Vádemelés halálos vadászbaleset miatt - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki a vád sze­rint az elmúlt év máju­sá­ban egy vadá­sza­ton kibiz­to­sí­tás köz­ben a sza­bály­ta­la­nul kéz­ben tar­tott vadász­pus­ká­ból egy lövést adott le, és ezzel egy ember halá­lát okozta.

 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a fegy­ver­tar­tá­si és vadász­en­ge­déllyel ren­del­ke­ző vád­lot­tat isme­rő­se hívta meg Újfe­hér­tó­ra azért, hogy őzbak­ra vadássza­nak, illet­ve kipró­bál­ja az isme­rő­se golyós vadász­pus­ká­ját, ugyan­is a vád­lott is sze­re­tett volna egy ilyet vásá­rol­ni. Az ilyen típu­sú vadász­pus­ka ható­tá­vol­sá­ga kb. 6000 méter.

 

2020. május 15-én Újfe­hér­tó hatá­rá­ba ment a vád­lott és isme­rő­se gép­ko­csi­val, és velük volt a helyi vadász­tár­sa­ság egyik tagja is. Az álló gép­ko­csi­ból két lövést is leadott őzbak­ra a vád­lott, de egyik lövés sem talált. Ezután a puska kibiz­to­sí­tá­sát végez­te a vád­lott, de annak csö­vét fel­fe­lé, Újfe­hér­tó lakott terü­le­té­nek irá­nyá­ba tar­tot­ta, és ezen tevé­keny­sé­ge köz­ben egy vélet­len lövést adott le a pus­ká­val. A sér­tett 2161 méter távol­ság­ra, újfe­hér­tói csa­lá­di háza udva­rán tar­tóz­ko­dott, ami­kor a vád­lott által kilőtt, idő­köz­ben lelas­sult és sta­bi­li­tá­sát vesz­tett löve­dék elta­lál­ta. A löve­dék beha­tolt a sér­tett tes­té­be, több lét­fon­tos­sá­gú szer­vet ron­csolt, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett kór­ház­ba szál­lí­tá­sa után elhunyt. A sérü­lé­sek olyan fokú­ak vol­tak, hogy a sér­tett éle­tét az ide­je­ko­rán érke­zett szak­sze­rű orvo­si ellá­tás­sal sem lehe­tett volna megmenteni. 

 

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azt a sza­bályt, hogy a vadász­lő­fegy­vert min­dig úgy kell kezel­ni, hogy az még vélet­len elsü­lés ese­tén se okoz­has­son sze­mé­lyi sérü­lést, vagy anya­gi kárt. 

 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re és pénz­bün­te­tés­re ítél­je el a vádlottat. 

 

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.

 

A mel­lé­kelt fotón a vadász­pus­ká­hoz tar­to­zó lősze­rek láthatóak.