Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a hamis fordítást készítő arab nyelvű tolmáccsal szemben

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bün­te­tő ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy magyar állam­pol­gár­sá­gú, arab nyel­vű tol­máccsal szem­ben, aki a 2015. szep­tem­be­ri rösz­kei tömeg­za­var­gás miatt indult nyo­mo­zás során az egyik gya­nú­sí­tott írás­be­li nyi­lat­ko­za­tát úgy for­dí­tot­ta le, hogy annak tar­tal­mát lénye­ge­sen megváltoztatta.

A 63 éves buda­pes­ti nő arab nyel­vű szakfordító-tolmácsként hosszú ideje for­dí­tá­si tevé­keny­sé­get foly­tat, így tisz­tá­ban van a hamis for­dí­tás tör­vé­nyi követ­kez­mé­nye­i­vel. A 2015. szep­tem­ber 16-án tör­tént rösz­kei tömeg­za­var­gás részt­ve­vő­i­vel szem­ben határ­zár til­tott átlé­pé­se miatt indult bün­te­tő ügy egyik letar­tóz­ta­tás­ban lévő gya­nú­sí­tott­ja arab nyel­ven két olda­las, kéz­zel írt bead­ványt jut­ta­tott el a nyo­mo­zást fel­ügye­lő Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyészséghez.

A gya­nú­sí­tott írás­be­li val­lo­má­sát a ható­ság kiren­de­lé­se alap­ján eljá­ró for­dí­tó­iro­dá­nak dol­go­zó vád­lott 2015. decem­ber 12. és 14. között úgy for­dí­tot­ta le magyar nyelv­re, hogy for­dí­tá­sa az ere­de­ti szö­veg több mint felét meg­vál­toz­tat­ta, attól lénye­ge­sen eltért és eltor­zí­tot­ta a gya­nú­sí­tott tény­le­ges nyi­lat­ko­za­tát. A vád­lott a for­dí­tás­ban az ere­de­ti szö­veg szá­mos tar­tal­mi ele­mét kihagy­ta és azo­kat más infor­má­ci­ók­kal pótol­ta a szö­veg­ter­je­de­lem meg­őr­zé­se érde­ké­ben. A for­dí­tó a hite­les­ség köve­tel­mé­nyét meg­szeg­ve a gya­nú­sí­tott­nak a rösz­kei határ­sza­kasz­nál lezaj­lott ese­mé­nyek­kel kap­cso­la­tos, bűnös­sé­gét taga­dó nyi­lat­ko­za­tát ellen­té­te­sen for­dí­tot­ta le. A for­dí­tó­ként dol­go­zó vád­lott tisz­tá­ban volt vele, hogy a hamis for­dí­tást a bün­te­tő­el­já­rás­ban bizo­nyí­ték­ként felhasználják.

A val­lo­más hamis lefor­dí­tá­sá­ra a bíró­sá­gon derült fény, a for­dí­tó­nő ellen az eljá­ró bíró fel­je­len­tést tett.

Az ügyész­ség a for­dí­tót bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott sza­bad­lá­bon várja a tár­gya­lást, ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.