Főoldal » Archív » Vádemelés a kábítószer-kereskedésbe kezdő tiszaszigeti családdal szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal az anyá­val és két fiá­val szem­ben, akik 2015-ben ked­ve­zőt­len anya­gi hely­ze­tü­kön úgy segí­tet­tek, hogy új pszi­cho­ak­tív anya­gok­kal, ille­tő­leg kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő más ter­mé­kek­kel keres­ked­tek.

Az anya és két fia, akik közül az egyik még fia­tal­ko­rú volt a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor, egy közö­sen hasz­nált infor­ma­ti­kai esz­köz­zel  működ­tet­tek egy web­ol­dalt, ame­lyen külön­bö­ző erős­sé­gű és fan­tá­zia­ne­vű, legá­lis­nak fel­tün­te­tett, füs­tö­lő­ként rek­lá­mo­zott anya­go­kat árul­tak. A hir­de­tett anya­gok között volt azon­ban kábí­tó­szer és új pszi­cho­ak­tív anyag tar­tal­mú ter­mék is.

Az inter­ne­tes vásár­lás után­vét­tel zaj­lott oly módon, hogy az oldal­ra tör­té­nő belé­pés után a ren­de­lé­si felü­le­ten  kel­lett kivá­lasz­ta­ni a ter­mék fan­tá­zia­ne­vét és a mennyi­sé­gét. Meg kel­lett adni azt is, hogy a vevő betöl­töt­te a 18. élet­évét, a vevő nevét, vala­mint azt, hogy a kül­de­ményt hova pos­táz­zák. Az üze­net­vál­tá­sok, ille­tő­leg a vissza­iga­zo­lá­sok kizá­ró­lag az inter­ne­ten tör­tén­tek és a ren­delt anya­go­kat álta­lá­ban más­nap már kéz­be­sí­tet­ték.

A nyo­mo­zás során leg­alább négy sze­mélyt sike­rült azo­no­sí­ta­ni, akik az ország külön­bö­ző terü­le­te­in lakva ren­del­tek a csa­lád­tól pszi­cho­ak­tív anya­got vagy kábí­tó­szert. Közü­lük leg­alább ket­ten ciga­ret­tát sodor­tak az anyag­ból és elszív­ták, de rosszul let­tek tőle és kór­ház­ba kerül­tek. Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat foly­ta­tó­la­go­san, társ­tet­tes­ség­ben, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel, vala­mint kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja.  

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.