Főoldal » Archív » Vádemelés a kábítószerárusok ellen

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vádat emelt azon két férfi ellen, akik a Buda­pes­ten vásá­rolt kábí­tó­szert Csen­ger­ben és Fehér­gyar­ma­ton érté­ke­sí­tet­ték a fogyasztóknak.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy csen­ge­ri férfi már 2017-ben is árul­ta a dro­got isme­rő­se­i­nek, ami­ről tudo­mást szer­zett a barát­ja. A barát 35.000,- forint­tal tar­to­zott korább­ról a fér­fi­nek, ezért meg­egyez­tek, hogy ezt az össze­get úgy fogja tör­lesz­te­ni, hogy gép­ko­csi­já­val fel­vi­szi Buda­pest­re a fér­fit, aki ott meg­vá­sá­rol­ja a dro­got, majd azt Csen­ger­ben és kör­nyé­kén értékesíti.

Elő­ször 2018. feb­ru­ár 18-án utaz­tak fel közö­sen Buda­pest­re, ahol a bel­vá­ros­ban egy isme­ret­len fér­fi­től 50 gramm speed nevű kábí­tó­szert vásá­rol­tak. Nyolc nap­pal később meg­is­mé­tel­ték az útju­kat, ami­kor már 70 gram­mot sze­rez­tek be a drogból.

Ez utób­bi alka­lom­mal a por alakú kábí­tó­szert egy zok­ni­ban helyez­ték, majd azt elrej­tet­ték a gép­ko­csi­juk műszer­fa­lá­ban. Útban haza­fe­lé a rend­őrök Jármi köz­ség bel­te­rü­le­tén ellen­őriz­ték a gép­ko­csit, mely­nek során a kábí­tó­szert meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták. Az igaz­ság­ügyi szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fehér por amfe­ta­min faj­tá­jú kábí­tó­szer, mely­ből már 10 gramm is jelen­tős mennyi­ség­nek minő­sül a tör­vény szerint.

A nyo­mo­zás során a rend­őr­ség több fogyasz­tót is fel­de­rí­tett, akik a csen­ge­ri fér­fi­től rend­sze­re­sen vásá­rol­tak a drog­ból, első­sor­ban a lakó­he­lyü­kön, illet­ve a fehér­gyar­ma­ti discoban.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki a vád­lot­tak­kal szem­ben, továb­bá koboz­za el a lefog­lalt kábí­tó­szert, és ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást a drog­ke­res­ke­de­lem­ből szár­ma­zó bevé­tel­re. Az ilyen bűn­cse­lek­mé­nyért 5-20 évig, vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.