Főoldal » Archív » Vádemelés a késelő börtönőrrel szemben- A Csongrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li, bör­tön­őr­ként dol­go­zó fér­fi­val szem­ben, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket oko­zott egy román állam­pol­gár­sá­gú sértettnek.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tés­kor bör­tön­őr­ként dol­go­zó vád­lott 2016. feb­ru­ár 28-án Sze­ge­den, egy bel­vá­ro­si szó­ra­ko­zó­he­lyen tar­tóz­ko­dott isme­rő­se­i­vel, ahon­nan éjfélt köve­tő­en távoz­ni kívánt. A szó­ra­ko­zó­hely előtt szó­vál­tás­ba keve­re­dett a sér­tet­tel, majd köl­csö­nö­sen szi­dal­maz­ni kezd­ték egy­mást. A szó­vál­tás a sér­tett és a vád­lott bará­ti tár­sa­sá­gá­ra is átter­jedt, mely­nek során a vád­lott elő­vet­te az addig a zse­bé­ben tar­tott rugós kést, azt kinyi­tot­ta, majd a román fér­fit hason szúr­ta két gyors moz­du­lat­tal. A sér­tett a hely­szín­ről elsza­ladt, egy a közel­ben tar­tóz­ko­dó gép­ko­csi­ba ült, majd őt isme­rő­sei kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol élet­men­tő műté­tet haj­tot­tak végre rajta.
A hasi szú­rás követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban volt, sérü­lé­sei mint­egy 3 hét alatt gyógyultak.
Az ügyész­ség a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.
A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.

S z e g e d, 2016. szep­tem­ber 15.

Dr. Kopasz Zsolt
főügyész