Főoldal » Archív » Vádemelés a kisgyermekre támadó kutya gazdáival szemben

A Fejér Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val és nővel szem­ben, akik­nek a kutyá­ja 2019. júli­us 1-jén, egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen kisza­ba­dult az ingat­lan­ról, rátá­madt a kis­ko­rú sér­tett­re, aki­nek élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket okozott.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak a kutyá­i­kat etet­ték, ami­kor a fel­újí­tás alatt lévő hiá­nyos kerí­té­sen az egyik állat az utcá­ra szö­kött, rátá­madt a két­éves sér­tett­re, aki az édes­any­já­val a vád­lot­tak ingat­la­na előtt sétált. A gyer­mek anyja a sér­tet­tet az ölébe vette, azon­ban a kutya kitép­te őt a keze­i­ből, és az út túl­ol­da­lá­ra rán­gat­ta. Az anya a sér­tet­tet újra a kar­já­ba vette, azon­ban a kutya ismét a gyer­mek­re támadt, az arcát mar­can­gol­ta. Az édes­any­ja kiál­tá­sá­ra az egyik vád­lott az álla­tot nyak­ör­vé­nél fogva elhúz­ta a gyermektől. 

A kis­ko­rú sér­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, töb­bek között nyílt kopo­nya­csont­tö­rés, vala­mint tüdő­zú­zó­dás miatt műté­ti ellá­tás­ra szo­rult. A gyer­me­ket men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­tot­ta kór­ház­ba, ahol élet­men­tő beavat­ko­zást haj­tot­tak rajta végre. 

A vád­lot­tak a kerí­tés fel­újí­tá­sa­kor nem gon­dos­kod­tak arról, hogy a kutyák az utcá­ra ne jut­has­sa­nak ki, nem tanú­sí­tot­ták a tőlük elvár­ha­tó figyel­met és körül­te­kin­tést, amely­nek követ­kez­té­ben a kis­ko­rú sér­tett súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A főügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­hel­tek­kel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.