Főoldal » Archív » Vádemelés a kiskorú gyermekeket elgázoló sofőrrel szemben

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal az elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki 2017.  feb­ru­ár 1-én Tatán kis­ko­rú­a­kat ütött el a gya­lo­gos átke­lő­he­lyen személygépkocsijával. 

Az elkö­ve­tő Tatán éjsza­kai sötét­ség­ben, köz­vi­lá­gí­tás­sal ren­del­ke­ző útsza­ka­szon, ned­ves, csú­szós asz­falt­bur­ko­la­tú úton, eső­ben tör­té­nő köz­le­ke­dé­se során a sze­mély­gép­ko­csi­já­val a kije­lölt gya­lo­gos átke­lő­he­lyet nem foko­zott óva­tos­ság­gal, és nem meg­fe­le­lő sebes­ség­gel köze­lí­tet­te meg,  ezért nem  biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get az átke­lő­he­lyen sza­bá­lyo­san hala­dó két kis­ko­rú sértettnek.

A vád­lott gép­jár­mű­ve bal ele­jé­vel az egyik sér­tett­nek úgy neki ütkö­zött, hogy a sér­tett előbb a motor­ház­te­tő­re, majd az asz­falt­ra zuhant. A sér­tett­nek három hónap alatt gyó­gyu­ló arc­csont­tö­ré­se,  vala­mint jobb tér­dé­nek elül­ső kereszt­sza­lag sza­ka­dá­sa kelet­ke­zett. A kereszt­sza­lag sérü­lé­sé­ből a térd kis fokú moz­gás­kor­lá­to­zott­sá­gá­val járó mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­ként érté­kel­he­tő álla­pot ala­kult ki.

A jármű veze­tő­je a sze­mély­gép­ko­csi vissza­pil­lan­tó tük­ré­vel a másik sér­tet­tet is elso­dor­ta, amely miatt neki nyolc napon belül gyó­gyu­ló csí­pő­zú­zó­dást okozott.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban - a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben - vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től  meg­ha­tá­ro­zott időre tör­té­nő eltil­tá­sát és a fel­me­rült bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sét  indítványozta.

Az elkö­ve­tő  cse­lek­mé­nyét a  Tatai Járás­bí­ró­ság bírál­ja el.