Főoldal » Archív » Vádemelés a konyhai kisegítővel elégedetlen garázda szakáccsal szemben

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 34 éves, sza­kács­ként dol­go­zó fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly augusz­tus 12-én egy buga­ci fesz­ti­vá­lon a kony­hán kise­gí­tő kol­lé­gá­ja mun­ka­vég­zé­sét kifo­gá­sol­va őt ököl­lel több­ször bán­tal­maz­ta.

A 34 éves buda­pes­ti lakos férfi tavaly augusz­tus 12-én Buga­con, az Ősök Napja fesz­ti­vá­lon sza­kács­ként dol­go­zott egy gyrost áru­sí­tó bódé­ban. Ugyan­ezen a helyen dol­go­zott kise­gí­tő­ként a sér­tett is, aki­vel dél­előtt 10 óra körül szó­vál­tás­ba keve­re­dett, mivel sze­rin­te a mun­ka­társ nem meg­fe­le­lő­en végez­te a mun­ká­ját. A vita során a vád­lott a sér­tet­tet nya­ká­nál fogva kirán­gat­ta a fabó­dé mögöt­ti füves terü­let­re, hogy ott ren­dez­zék a nézet­el­té­rést. Oda­kint a vád­lott ököl­lel ütle­gel­ni kezd­te a mun­ka­tár­sa arcát, fejét, ami­től ő a föld­re esett, de a sza­kács még ott is foly­tat­ta a bán­tal­ma­zást és leg­alább 5-6 ököl­csa­pást mért rá.

Kis idő múlva a közel­ben dol­go­zók szét­vá­lasz­tot­ták őket, de fél óra eltel­té­vel a vád­lott ismét neki­tá­madt a fér­fi­nek, aki ezút­tal véde­ke­zés­kép­pen ököl­lel meg­ütöt­te őt, erre azon­ban továb­bi 2-3 ököl­ütés volt a vád­lott vála­sza. A sér­tett szája és jobb szeme alat­ti bőr fel­ha­sadt és vérez­ni kez­dett, míg arca jobb olda­lán pápa­szem hema­tó­má­ja ala­kult ki, amely 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lés. A sér­tett az őt ért könnyű sérü­lés miatt nem kérte táma­dó­ja meg­bün­te­té­sét, ezért magán­in­dít­ványt nem tett.

A fér­fit nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban ria­dal­mat, meg­bot­rán­ko­zást kelt­sen.

A sza­bad­lá­bon lévő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyész­ség a garáz­da­ság súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.

 A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.