Főoldal » Archív » Vádemelés a közlekedési balesetben elhunyt gyermek ügyében

A Somogy Megyei Főügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge és gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett halá­los köz­úti bal­eset okozásá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vádira­tot két férfi ellen, akik fele­lő­sek egy kis­gyer­mek haláláért.

A kis­fiú édes­ap­ja 2018 októ­be­ré­ben, a dél­előt­ti órák­ban érke­zett haza gya­lo­go­san a Len­gyel­tó­ti mel­let­ti tele­pü­lé­sen lévő ott­ho­ná­ba, amely­nek udva­rán fel­ügye­let nél­kül ját­szott gyer­meke, aki még nem töl­töt­te be máso­dik életévét. 

Az apa érke­zé­sé­vel egy­idő­ben haj­tott a ház elé a férfi, aki kül­de­ményt hozott. A szülő ekkor kinyi­tot­ta a kis­ka­put, majd a gép­ko­csi veze­tő­ülés felő­li ajta­já­hoz ment, azon­ban a kerítésaj­tót nem csuk­ta be maga után és nem figyelt a felé igyek­vő gyerekre.

A férfi átvet­te kül­de­mé­nyét, a veze­tő pedig anél­kül, hogy indu­lás előtt előre nézett volna, elin­dult a sze­mély­gép­ko­csi­val, ezért nem vette észre az idő­köz­ben a jármű elé került gyer­me­ket, és 4-5 km/h sebes­ség­gel elütötte. 

A kocsi alá került kis­fiú olyan súlyos sérü­lést szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Az ügyész­ség mind­két vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.