Főoldal » Archív » Vádemelés a kutyáját éheztető csengelei férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a csen­ge­lei fér­fi­val szem­ben, aki huza­mo­sabb időn keresz­tül sem ételt, sem italt nem adott kutyájának.

A vád­irat sze­rint lakos­sá­gi beje­len­tés­re jelen­tek meg a Kis­te­le­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei 2017. júli­us 5-én a férfi csen­ge­lei tanyá­ján. A vád­lott által tar­tott kutya moz­gás­te­ré­ben sem takar­mányt, sem vizet nem talál­tak, melyet köve­tő­en az ille­té­kes ható­sá­gi állat­or­vos­sal együtt öt nap múlva a rend­őrök ismé­tel­ten meg­je­len­tek a tanyán. A rend­őrök és az állat­or­vos ugyan­úgy az étel, ille­tő­leg az ital hiá­nyát tapasz­tal­ták, vala­mint azt, hogy a kutya az alul­táp­lált­ság, vala­mint a rend­sze­res friss ivó­víz­hi­ány miatt a faj­ta­jel­leg­nek meg­fe­le­lő súly felét érte el, kon­dí­ci­ó­ja is gyen­ge volt. Ekkor a rend­őrök adtak ételt és italt a kutyá­nak. A 2017. júli­us 10-én foga­na­to­sí­tott szem­le során a ható­sá­gi állat­or­vos fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy nor­ma­li­zál­ja a kutya tar­tá­si körül­mé­nye­it, ame­lyet a férfi tudo­má­sul vett. Ezt köve­tő­en a rend­őrök 2017. júli­us 16-án ismé­tel­ten ellen­őr­zést végez­tek a vád­lott ingat­la­nán, ahol azt tapasz­tal­ták, hogy a vád­lott a leg­utol­só fel­szó­lí­tás elle­né­re sem gon­dos­ko­dott a kutya meg­fe­le­lő tartásáról.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a kutyá­já­val szem­ben olyan indo­ko­lat­lan bánás­mó­dot alkal­ma­zott, mely alkal­mas volt arra, hogy a kutyá­nak mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dást, vagy pusz­tu­lást okoz­zon, külö­nös figye­lem­mel a nyári idő­já­rá­si viszo­nyok­ra is.

A járá­si és a nyo­mo­zó ügyész­ség a vád­lot­tat állat­kín­zás vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni