Főoldal » Archív » Vádemelés a kutyáját megkéselő férfi ügyében

A Bony­há­di Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat a hat­van­öt éves kutya­tu­laj­do­nos ellen.

A vád sze­rint a Tolna megyei férfi kilenc éves német­ju­hász kutyá­ja több­ször kiszö­kött a ház udva­rá­ról, emi­att az utca­be­li­ek panasz­kod­tak. A vád­lott ezért koráb­ban is bán­tal­maz­ta az ebet.

A vád­lott 2018. ápri­lis 18-án, kora reg­gel, kiment az utcá­ra, ekkor a kutyá­ja az udvar­ról az utcá­ra szö­kött, ahol a vád­lott hiába pró­bál­ta meg­fog­ni. Ami­kor az állat végül vissza­ment az udvar­ra, a vád­lott a kony­há­ból magá­hoz vett egy 11 cen­ti­mé­ter pen­gé­jű kést, és azzal a kutyát nagy erő­vel a szü­gyé­nél megszúrta.

A vád­lott ezután elment ott­hon­ról, majd itta­san tért haza. Ekkor egy isme­rő­se ész­lel­te, hogy a ház udva­rán nagyobb mennyi­sé­gű vér van, ezért érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, akik állat­or­vost hív­tak a kutyá­hoz. A vizs­gá­lat során a vád­lott kinyi­tot­ta az udva­ri kaput, amit a kutya is ész­re­vett, és rövid időre megint az utcá­ra sza­ladt, ahol a vérző álla­tot egy másik eb meg­tá­mad­ta. Végül a szak­sze­rű állat­or­vo­si ellá­tás elle­né­re a kutya még aznap dél körül kimúlt.

A vád­lott cse­lek­mé­nye amel­lett, hogy alkal­mas volt arra, hogy az állat pusz­tu­lá­sát okoz­za, a kutyá­nak órá­kon át tartó, nagy vér­vesz­te­ség­gel járó, külö­nös szen­ve­dést oko­zott. A vád­lott a sérü­lés ellá­tá­sá­ban nem vett részt.

Az állat­kín­zás minő­sí­tett ese­tét a tör­vény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

Mivel a vád­lott a bűn­cse­lek­ményt koráb­bi pró­bá­ra bocsá­tás pró­ba­ide­je alatt követ­te el, ezért vele szem­ben az ügyész­ség – a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa ese­té­ben –  hal­ma­za­ti bün­te­té­sül vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett, bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát és a fel­füg­gesz­tés ide­jé­re párt­fo­gó fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sét szor­gal­maz­za a Bony­há­di Járásbíróságnál.