Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Vádemelés a lébényi autópálya rendőrök ügyében-a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

Vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyoz 18 autó­pá­lya rend­őr ellen vád­ira­tá­ban a Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség. A vád­irat­ról a Győri Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa fog dönteni.

Tizen­nyolc vád­lott­ja van annak az ügy­nek, amely­ben most nyúj­tot­ta be a vád­ira­tát a Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség. Elő­nyért, hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folyt a nyo­mo­zás.

A vád­irat sze­rint 2018 szep­tem­be­re előtt a lébé­nyi autó­pá­lya rend­őrök abban álla­pod­tak meg, hogy az M1-es autó­pá­lya Győr-Moson-Sopron megyei sza­ka­szán ellá­tott jár­őr­szol­gá­la­tuk alatt, továb­bi intéz­ke­dé­sek mel­lő­zé­sé­ért, sza­bály­ta­lan­sá­gok elné­zé­sé­ért rend­sze­re­sen jog­ta­lan jöve­de­lem­re tesz­nek szert.

Kül­föl­di teher­gép­ko­csik és turis­ta­bu­szok veze­tő­it ellen­őriz­ték. Tovább hala­dá­su­kért, vagy sza­bály­ta­lan­sá­gok ese­tén azért, hogy mel­lőz­zék a fele­lős­ség­re vonást, pénzt kér­tek. A jár­őrök főként ukrán, bol­gár, román, lát­ha­tó­an túl­sú­lyos jár­mű­sze­rel­vé­nye­ket állí­tot­tak meg, és – a sza­bály­sér­tés mér­té­ké­től füg­gő­en – 20 és 50 euró közöt­ti össze­gért a szük­sé­ges intéz­ke­dé­sek meg­té­te­le nél­kül tovább enged­ték őket.

A 2018. júli­us 1-je óta hatá­lyos új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­sé­ge­i­vel élve az eljá­rás során az ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak­kal egyez­sé­get kötött, mely­nek kere­té­ben vala­mennyi­en tény­fel­tá­ró val­lo­mást tet­tek a bűnös­sé­gük beis­me­ré­se mellett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a meg­kö­tött egyez­sé­gek­ben fog­lal­tak­ra figye­lem­mel vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az elő­ké­szí­tő ülé­sen az elkö­ve­tő­ket bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gük ará­nyá­ban kettő-három év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je. Az ügyész­ség ezen túl­me­nő­en indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság ítél­je pénz­bün­te­tés­re az elkö­ve­tő­ket és ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást velük szem­ben a jog­ta­lan gaz­da­go­dá­suk összegéig.

A 18 vád­lott bűnös­sé­gé­ről és ennek kere­té­ben az egyez­sé­gek jóvá­ha­gyá­sá­ról a Győri Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa fog dönteni.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/korrupcio-miatt-orizetben-az-autopalya-rendorok/