Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Korrupció miatt őrizetben az autópálya rendőrök

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyomozást.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság állo­má­nyá­ba tar­to­zó rend­őrök az M1 autó­pá­lyán ellá­tott szol­gá­la­tuk alatt, a sza­bály­sér­tők­kel szem­ben kez­de­mé­nye­zett intéz­ke­dé­se­ik során kész­pén­zért cse­ré­be eláll­tak a továb­bi intézkedésektől.

Az ügyész­ség a beszer­zett bizo­nyí­té­kok­ra tekin­tet­tel a mai napon össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre, melyek célja az elkö­ve­tők tet­ten­éré­se, elfo­gá­sa, őri­zet­be véte­le és továb­bi bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se volt. A nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nyek során a nyo­mo­zó ügyész­ség kuta­tá­so­kat, gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­so­kat foga­na­to­sít, amely eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek jelen­leg is folya­mat­ban vannak.

Az akció vég­re­haj­tá­sá­ban mint­egy 150-en - a Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség ügyé­sze­in túl, a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat, a Készen­lé­ti Rend­őr­ség és a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont mun­ka­tár­sai - vet­tek részt

Az ügy­ben 18 sze­mélyt vett őri­zet­be az ügyész­ség. A kuta­tá­sok során több mint tíz­ezer euró kész­pénz került elő.

Az ügyész­ség vala­mennyi elkö­ve­tő ese­té­ben indít­vá­nyoz­za a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő bírói enge­dé­lyes kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét, amely­nek tár­gyá­ban a Győri Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csá­nak nyo­mo­zá­si bírá­ja dönt.

Az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, azon­ban a bün­te­té­si tétel felső hatá­ra – figye­lem­mel a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra – 12 év.