Főoldal » Hírek » Vádemelés a légpuskával, riasztópisztollyal fenyegetőző férfi ellen - Fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt koráb­ban már elítélt 70 éves fér­fi­val szem­ben, aki a tava­lyi évben Veszp­rém utcá­in több eset­ben lég­pus­ká­val, vala­mint riasz­tó­fegy­ver­rel fenye­ge­tett járókelőket.

Az ittas férfi 2020 nya­rán két, jár­dán beszél­ge­tő tizen­éves fia­talt szó­lí­tott meg, majd gará­zsá­ból egy cél­táv­cső­vel fel­sze­relt lég­pus­kát hozott ki, melyet az egyi­kük fejé­hez tar­tott és elza­var­ta őket. A mene­kü­lő sér­tet­tek a köze­li fák mögött rej­tőz­tek el, de még hal­lot­ták, ahogy a vád­lott előbb a lég­pus­ká­val, majd egy gáz-riasztópisztollyal is a leve­gő­be lő. A vád­lott tavaly októ­ber végén egy gya­lo­go­san köz­le­ke­dő fér­fit sze­melt ki, akit két alka­lom­mal is élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­ge­tett. Első eset­ben a dere­kán lévő pisz­toly­tás­ká­ból elő­vett egy for­gó­tá­ras pisz­toly­nak lát­szó tár­gyat, mely­nek csö­vét a sér­tett feje felé tar­tot­ta. A férfi igye­ke­zett nyug­tat­ni a fenye­ge­tő­ző elkö­ve­tőt, aki erre azt felel­te, hogy „majd akkor fogok meg­nyu­god­ni, ha kivé­gez­te­lek!”. A két férfi más­nap dél­előtt ugyan­ott talál­ko­zott, ami­kor a vád­lott a pisz­toly­tás­ká­já­hoz érint­ve kezét, fej­be­lö­vés­sel fenye­get­te meg az ott­ho­ná­hoz tartó sértettet.

A vád­irat sze­rint a vád­lott elvált, azon­ban a vele tovább­ra is egy lakás­ban élő volt házas­tár­sát évek óta folya­ma­to­san féle­lem­ben tart­va azzal fenye­get­te, hogy a tor­kát elvág­ja, fejét bal­tá­val szét­ha­sít­ja, egy alka­lom­mal pedig rá is fegy­vert fogott, de emel­lett rend­sze­re­sen becs­mé­rel­te, szi­dal­maz­ta a nőt.

A vád­lott laká­sán a nyo­mo­zó ható­ság szá­mos fegy­vert és fegy­ver­al­kat­részt fog­lalt le, ame­lyek között egy lőfegy­ver is volt.

A koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt vád­lott jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll, a bíró­ság által kije­lölt lakást nem hagy­hat­ja el, moz­gá­sát nyom­kö­ve­tő­vel ellen­őr­zik a hatóságok.

Az ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság­gal, lőfegy­ver­rel vissza­élés­sel, több­rend­be­li zak­la­tás­sal és kap­cso­la­ti erő­szak elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a 400 000 forin­tot is meg­ha­la­dó bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sé­re tett indít­ványt az elbí­rá­lás­ra ille­té­kes Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak. Az ügyész­ség emel­lett indít­vá­nyoz­ta a fér­fi­tól lefog­lalt lőfegy­ver illet­ve vala­mennyi egyéb fegy­ver, fegy­ver­al­kat­rész elkobzását.