Főoldal » Archív » Vádemelés a légycsapóval nevelt gyermekének sérülést okozó férfival szemben

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy bábol­nai fér­fi­val szem­ben, aki házas­tár­sa gyer­me­két légy­csa­pó­val bán­tal­maz­ta.

A vád­lott fele­sé­gé­vel bábol­nai laká­suk­ban három gyer­me­ket nevel­nek, akik közül az egyik kis­fiú.

2017. szep­tem­be­ré­ben 1. osz­tá­lyos álta­lá­nos isko­lai tanu­ló lett. A gyer­mek rend­sze­re­sen nem meg­fe­le­lő maga­tar­tást tanú­sí­tott a tan­órá­kon, tanu­lá­si nehéz­sé­gek­kel is küz­dött. Az édes­anya és a férje, a vád­lott, nehe­zen bir­kóz­tak meg a kis­ko­rú sér­tett neve­lé­sé­vel kap­cso­la­tos fel­ada­tok­kal.

A gyer­mek édes­any­ja 2018. május 22. nap­ján a sér­tett osz­tály­fő­nö­ké­től tudo­mást szer­zett arról, hogy a fia az isko­lá­ban bán­tal­ma­zott egy kis­lányt, ezért az édes­anya, az ott­ho­nuk­ban szá­mon kérte a gyer­me­ket, kia­bált vele. A kia­bá­lást meg­hal­lot­ta a lakás­ban tar­tóz­ko­dó vád­lott, aki dühös lett a sér­tett­re, ezért a kezé­ben tar­tott műanyag légy­csa­pó 1 cm vas­tag és 35 cm hosszú nye­lé­vel, a 8 éves sér­tett hátát leg­alább 3 alka­lom­mal meg­ütöt­te.

A vád­lott maga­tar­tá­sá­nak követ­kez­té­ben a sér­tett bal lapoc­ká­ján nagy kiter­je­dé­sű, ová­lis alakú bevér­zés, vala­mint a bal lapoc­ka és a lapoc­kák közöt­ti részen két hosszan­ti 2x10 cm hosszú­sá­gú és több rövid bevér­zés kelet­ke­zett. A sérü­lé­sek külön-külön és összes­sé­gük­ben is 8 napon belül gyó­gyul­tak.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tat a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság bün­te­tő­vég­zés­ben, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tés­re ítél­je.